Apakšprogrammas mērķis:

  • Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma vides aizsardzības pasākumu realizācija LIFE programmas ietvaros.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

  1. atjaunot Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamu putnu ligzdošanas un barošanās vietas un virsājus, izmantojot krūmu un virsāju ciršanas, augsnes atjaunošanas, kontrolēto dedzināšanas un velēnu griešanas tehnoloģijas;
  2. atjaunot degradēto purva teritorijas, veicot aizsprostu un drenāžas sistēmu atjaunošanu un izveidi, kā arī attīrot apaugumu;
  3. īstenot purva hidroloģiskā stāvokļa monitoringu;
  4. veicināt militārā poligona apmeklētāju drošību un informētību, izvietojot izglītojošas zīmes, izveidojot riteņbraucēju celiņu, kā arī atjaunojot militāro mācību teritorijas norobežojumu;
  5. uzlabot militārpersonu, privātpersonu, t.sk. skolnieku un jauniešu, un iestāžu informētību par dabas aizsardzības pasākumiem, organizējot atvērto durvju dienas un seminārus, kā arī starptautiskas konferences.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana

Atjaunojamo biotopu platība (tūkst. ha)

0,1

0,7

0,5

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

325 189

440 463

128 681

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

115 274

-311 782

-128 681

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35,4

-70,8

-100,0

-

Atlīdzība, euro

90 592

112 580

97 211

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 841

1 868

1 620

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 210

501

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

440 463

128 681

-311 782

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

440 463

128 681

-311 782

Izdevumu izmaiņas Eiropas Komisijas LIFE+ programmas projekta “Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā “Ādaži”” ietvaros

440 463

128 681

-311 782