Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Projekts “LatEESSI”

Mērķis:nodrošināt datu elektronisku apmaiņu starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā.

VSAA izveidots Piekļuves punkts un veikta Nacionālās aplikācijas aizstājēja integrēšana VSAA un NVD infrastruktūrā

-

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

540 091

1884 185

1320 151

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1344 094

-564 034

-1 320 151

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

248,9

-29,9

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

205 586

171 849

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4,7

7,1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3328,7

2 017

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 846

-

-

-

-

Piezīmes.

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1884 185

1320 151

-564 034

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1884 185

1320 151

-564 034

Projekta “SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 īstenošana, tai skaitā 2019.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (9 505 euro) un izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma (54 euro)

9 559

-

-9 559

Projekta “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 īstenošana, tai skaitā 2019.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (30 358 euro), izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma (4 296 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (2 915 euro), (projekta īstenošanai 2019.gadā samazināta 0,1 amata vieta)

37 569

-

-37 569

Projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944 īstenošana, tai skaitā 2019.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (36 513 euro)

36 513

-

-36 513

Projekta “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012 īstenošana, tai skaitā 2019.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (363 222 euro), tai skaitā veicot valsts budžeta transferta pārskaitījumu (241 214 euro) uz Veselības ministriju, un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (1 437 322 euro), tai skaitā veicot valsts budžeta transferta pārskaitījumu (168 746 euro) uz Veselības ministriju, un 2020.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (987 180 euro) un izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma (332 971 euro), tai skaitā veicot valsts budžeta transferta pārskaitījumu (28 653 euro) uz Veselības ministriju (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 7 amata vietas)

1800 544

1320 151

-480 393