Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektus:
    • “SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 (īsteno Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija);
    • “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 (īsteno Labklājības ministrija);
    • “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944 (īsteno Labklājības ministrija);
    • “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012 (īsteno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Labklājības ministrija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Projekts “LatEESSI”

Mērķis: nodrošināt datu elektronisku apmaiņu starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā.

VSAA izveidots Piekļuves punkts un veikta Nacionālās aplikācijas aizstājēja integrēšana VSAA un NVD infrastruktūrā57

-

-

1

-

-

57Rādītājs tiek mērīts tikai 2019.gadā.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

331 483

243 283

1 884 185

987 180

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-88 200

1 640 902

-897 005

-987 180

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26,6

674,5

-47,6

-100,0

Atlīdzība, euro58

89 531

109 867

171 849

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,6

2,7

7,1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 600,9

2 707,5

2 017

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 384

22 145

-

-

-

58Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

243 283

1 884 185

1 640 902

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

243 283

1 884 185

1 640 902

Projekta “SIC Latvia “Net-Safe” II” Nr.2015-LV-IA-0021 īstenošana, tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (38 017 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (27 148 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (9 505 euro) un izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma (54 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā samazināta 1 amata vieta)

65 165

9 559

-55 606

Projekta “Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” Nr.JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9830 īstenošana, tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (54 760 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (34 292 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (30 358 euro), izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikuma (4 296 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (2 915 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā samazināta 1 amata vieta un 2019.gadā palielināta 0,1 amata vieta)

89 052

37 569

-51 483

Projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums”” Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944 īstenošana, tai skaitā 2018.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (39 632 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (49 434 euro) un 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (36 513 euro), (projekta īstenošanai 2018.gadā samazinātas 0,7 amata vietas)

89 066

36 513

-52 553

Projekta “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012 īstenošana, tai skaitā 2019.gadā palielināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (363 222 euro), tai skaitā veicot valsts budžeta transferta pārskaitījumu (241 214 euro) uz Veselības ministriju, un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (1 437 322 euro), tai skaitā veicot valsts budžeta transferta pārskaitījumu (168 746 euro) uz Veselības ministriju (projekta īstenošanai 2019.gadā plānotas 7 amata vietas)

-

1 800 544

1 800 544