Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Projekts “LatEESSI”

Mērķis: nodrošināt datu elektronisku apmaiņu starp Latvijas un citu ES dalībvalstu, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstu un Šveices kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā.

VSAA izveidots Piekļuves punkts un veikta Nacionālās aplikācijas aizstājēja integrēšana VSAA un NVD infrastruktūrā (skaits)

-

1

-

-

-

Projekts “Līdzsvars visiem (B4A)”

Mērķis: īstenot pasākumus, lai mazinātu stereotipus par noteiktu lomu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem darba un privātās dzīves saskaņošanā un radītu priekšnosacījumus vienlīdzīgai aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalei.

Izpratnes veicināšanas un palielināšanas kampaņas par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi (skaits)

-

-

2

-

-

Pasākumi plašākai auditorijai par darba un privātās dzīves līdzsvara dažādiem aspektiem (starptautiska konference, forums, apbalvošanas pasākums, festivāls), (skaits)

-

-

4

-

-

Pieredzes apmaiņas pasākumi un praktiski instrumenti par darba un privātās dzīves līdzsvara ieguvumiem darba devējiem un darbiniekiem (skaits)

-

-

24

1

-

Iedzīvotāju informētības, izpratnes un pieredzes par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi, novērtējuma pētījuma ziņojums (skaits)

-

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 945 299

1 320 151

329 613

10 204

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-625 148

-990 538

-319 409

-10 204

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-32,1

-75,0

-96,9

-100,0

Atlīdzība, euro1

171 459

-

62 360

8 737

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,6

-

1,5

0,3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

8 930,2

-

3 464,4

2 426,9

-

Piezīmes. 
1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 320 151

329 613

-990 538

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 320 151

329 613

-990 538

Projekta “LatEESSI” Nr.2017-LV-IA-0012 īstenošana, tai skaitā 2020. gadā samazināti izdevumi no ĀFP līdzekļiem atmaksai valsts budžetā par veiktajiem izdevumiem (987 180 euro) un izdevumi no ĀFP naudas līdzekļu atlikuma (332 971 euro), tai skaitā veicot valsts budžeta transferta pārskaitījumu (28 653 euro) uz Veselības ministriju

1 320 151

-

-1 320 151

Projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 īstenošana, tai skaitā 2021. gadā palielināti izdevumi no ĀFP līdzekļiem (173 479 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (156 134 euro), (projekta īstenošanai 2021. gadā palielināta 1,5 amata vieta)

-

329 613

329 613