Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto labklājības jomas projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Projekts “Līdzsvars visiem (B4A)”

Mērķis: īstenot pasākumus, lai mazinātu stereotipus par noteiktu lomu sadalījumu starp sievietēm un vīriešiem darba un privātās dzīves saskaņošanā un radītu priekšnosacījumus vienlīdzīgai aprūpes un mājsaimniecības pienākumu sadalei.

Izpratnes veicināšanas un palielināšanas kampaņas par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi (skaits)

-

2

-

-

-

Pasākumi plašākai auditorijai par darba un privātās dzīves līdzsvara dažādiem aspektiem (starptautiska konference, forums, apbalvošanas pasākums, festivāls) (skaits)

-

4

1

-

-

Pieredzes apmaiņas pasākumi un praktiski instrumenti par darba un privātās dzīves līdzsvara ieguvumiem darba devējiem un darbiniekiem (skaits)

-

24

-

-

-

Iedzīvotāju informētības, izpratnes un pieredzes par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi, novērtējuma pētījuma ziņojums (skaits)

-

1

-

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024 . gadam

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 327 898

329 613

10 204

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-998 285

-319 409

-10 204

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-75,2

-96,9

-100,0

×

Atlīdzība, euro1

48 207

62 360

8 737

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1,5

0,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 017,3

3 464,4

2 426,9

-

-

Piezīmes. 

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

329 613

10 204

-319 409

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

329 613

10 204

-319 409

Projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 īstenošana, tai skaitā 2021. gadā samazināti izdevumi no ĀFP līdzekļiem (173 479 euro) un izdevumi no

vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

(156 134 euro) un 2022. gadā palielināti izdevumi no ĀFP līdzekļiem (9 017 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (1 187 euro), (projekta īstenošanai 2021. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2022. gadā palielinātas 0,3 amata vietas)

329 613

10 204

-319 409