Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu programmās.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināta ekspertu tīkla izveide Baltijas valstīs, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, prognožu, politiku un pasākumu ziņošanas kvalitāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un ES ietvaros;
  2. veicināta sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā.

Apakšprogrammas izpildītāji: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

435 403

89 366

287 262

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-346 037

197 896

-287 262

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-79,5

221,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro

61 301

35 149

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

5 108

2 929

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plāns ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

89 366

287 262

197 896

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

89 366

287 262

197 896

Projekta “Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi “Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide” (CITADEL)” ieviešanai

89 366

-

-89 366

Projekta “Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe III” ieviešanai

-

52 500

52 500

Projekta “Eiropas elektroniskais rēķins (e-Invoices CEF Project)” ieviešanai

-

234 762

234 762