Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu programmās.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināta ekspertu tīkla izveide Baltijas valstīs, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, prognožu, politiku un pasākumu ziņošanas kvalitāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un ES ietvaros;
  2. veicināta sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

134 522

78 905

89 366

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-55 617

10 461

-89 366

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41,3

13,3

-100,0

-

Atlīdzība, euro

49 166

11 974

35 149

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 097

998

2 929

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 905

89 366

10 461

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

78 905

89 366

10 461

Projekta " Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe" ieviešanai

61 717

-

-61 717

Projekta "Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi „Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide" (CITADEL)" ieviešanai

17 188

89 366

72 178