Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu programmās.

 

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt ekspertu tīkla izveide Baltijas valstīs, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, prognožu, politiku un pasākumu ziņošanas kvalitāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un ES ietvaros;
  2. veicināt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

145 710

79 003

78 905

34 375

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-66 707

-98

-44 530

-34 375

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-45,8

-0,1

-56,4

-100,0

Atlīdzība, euro

10 820

1 500

11 974

23 947

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

902

-

998

1 996

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

79 003

78 905

-98

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

79 003

78 905

-98

Projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)"" ieviešanai (FM 05.08.2014. rīkojums Nr.413)

7 000

-

-7 000

Projekta " Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe" ieviešanai (MK 2016. gada 10. maija sēdes prot. Nr. 22 32.§)

61 718

61 717

-1

Projekta "Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI)" ieviešanai (FM 29.07.2016. rīkojums Nr.367)

10 285

-

-10 285

Projekta "Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi „Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide" (CITADEL)" ieviešanai (FM 21.11.2016. rīkojums Nr.564)

-

17 188

17 188