Apakšprogrammas mērķis:

  • sekmēt reģionālās attīstības, vides aizsardzības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politiku jomu attīstību, piešķirot atbalstu dalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu programmās.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināta ekspertu tīkla izveide Baltijas valstīs, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju, prognožu, politiku un pasākumu ziņošanas kvalitāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un ES ietvaros;
  2. veicināta sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu, informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

200 722

122 169

79 003

61 717

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-78 553

-43 166

-17 286

-61 717

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-39,1

-35,3

-21,9

-100,0

Atlīdzība, euro

4 055

-

1 500

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

155

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 198

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

122 169

79 003

-43 166

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

122 169

79 003

-43 166

Projekta "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā (BalticFlows)" ieviešanai

12 595

-

-12 595

Projekta "Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)"" ieviešanai

92 880

7 000

-85 880

Projekta " Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe" ieviešanai

16 694

61 718

45 024

Projekta "Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai (BENGGI)" ieviešanai

-

10 285

10 285