Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Savienības politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūžizglītības un augstākās izglītības jomās.

Galvenās aktivitātes:

 1. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
 2. projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām Eiropas Savienības izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
 3. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
 4. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
 5. Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana (ECVET);
 6. Euroguidance tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 7. Eurydice tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 8. Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana;
 9. Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
 10. Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība

Sekmēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits)

8

8

8

8

-

Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana Eurydice tīkla ziņojumiem (publikācijām) un informācijas pārbaude Eurydice ziņojumu projektos (skaits)

10

11

11

-

-

Eurydice tīkla ziņojumu tulkojumu, redakcijas, maketa izstrādes organizēšana publicēšanai internetā (skaits)

4

8

8

-

-

Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits)

5

4

4

4

-

Organizēti Euroguidance informatīvie un mācību semināri vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu karjeras speciālistiem par mūsdienīgām karjeras izglītības īstenošanas metodēm (skaits)

12

12

12

-

-

Sagatavoti un publicēti Euroguidance informatīvie/metodiskie materiāli par karjeras atbalsta un mobilitātes tēmām (skaits)

4

4

4

-

-

Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

3

3

3

3

-

Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

8

5

5

5

-

Publicēta VIAA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (publikāciju skaits)

23

20

20

20

-

ES Erasmus+ programmas projektu konkursu organizēšana (skaits)

14

14

14

-

-

ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits)

861

550

850

-

-

ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits)

26

17

18

-

-

Eurydice ziņojumu prezentācijas (skaits)

2

2

2

-

-

Izplatītas Eurydice drukātās publikācijas, kas atsūtītas no Briseles (skaits)

100

50

50

-

-

Sagatavotas preses relīzes un/vai interneta jaunumi Eurydice jomā (skaits)

11

13

13

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 571 130

2 760 564

2 636 079

208 699

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 189 434

-124 485

-2 427 380

-208 699

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

75,7

-4,5

-92,1

-100,0

Atlīdzība, euro

1 130 395

1728 950

1 595 938

109 986

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

40

40

5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 025

2 050

2 050

1 668

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 441

744 950

611 938

9 894

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2760 564

2 636 079

-124 485

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 760 564

2 636 079

-124 485

Izdevumi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošanai, vadībai un uzraudzībai.

2 760 564

2 636 079

-124 485