Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Savienības politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūžizglītības un augstākās izglītības jomās.

Galvenās aktivitātes:

 1. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
 2. projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām Eiropas Savienības izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
 3. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
 4. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
 5. Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana (ECVET);
 6. Euroguidance tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 7. Eurydice tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 8. Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana;
 9. Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
 10. Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība

Sekmēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits)

8

8

8

8

8

Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana Eurydice tīkla ziņojumiem (publikācijām) un informācijas pārbaude Eurydice ziņojumu projektos (skaits)

10

10

11

11

-

Eurydice tīkla ziņojumu tulkojumu, redakcijas, maketa izstrādes organizēšana publicēšanai internetā (skaits)

4

4

8

8

-

Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits)

4

4

4

4

4

Organizēti Euroguidance informatīvie un mācību semināri vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu karjeras speciālistiem par mūsdienīgām karjeras izglītības īstenošanas metodēm (skaits)

20

12

12

12

-

Sagatavoti un publicēti Euroguidance informatīvie/metodiskie materiāli par karjeras atbalsta un mobilitātes tēmām (skaits)

10

4

4

4

-

Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

3

3

3

3

3

Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

10

5

5

5

5

Publicēta VIAA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (publikāciju skaits)

27

17

20

20

20

ES Erasmus+ programmas projektu konkursu organizēšana (skaits)

14

14

14

14

-

ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits)

784

370

550

600

-

ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits)

42

15

17

18

-

Eurydice ziņojumu prezentācijas (skaits)

-

2

2

2

-

Izplatītas Eurydice drukātās publikācijas, kas atsūtītas no Briseles (skaits)

-

100

50

50

-

Sagatavotas preses relīzes un/vai interneta jaunumi  Eurydice jomā (skaits)

-

10

13

13

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 501 019

2 096 930

2 760 564

1 721 663

208 699

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

595 911

663 634

-1 038 901

-1 512 964

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

39,7

31,6

-37,6

-87,9

Atlīdzība, euro

1 040 865

1 575 136

1 728 950

1 226 156

109 986

Vidējais amata vietu skaits gadā

43

40

40

40

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 981

1 990

2 050

1 998

1 668

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

18 718

619 754

744 950

267 000

9 894

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 096 930

2 760 564

663 634

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 096 930

2 760 564

663 634

Izdevumi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošanai, vadībai un uzraudzībai.

2 096 930

2 760 564

663 634