Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Savienības politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūžizglītības un augstākās izglītības jomās.

Galvenās aktivitātes un izpildītāji:

 1. Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam īstenošana Latvijā;
 2. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
 3. projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām Eiropas Savienības izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
 4. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
 5. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
 6. Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana (ECVET);
 7. Euroguidance tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 8. Eurydice tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 9. Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana;
 10. Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
 11. Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība

Sekmēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits)

8

8

8

8

8

Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana Eurydice tīkla ziņojumiem (publikācijām) un informācijas pārbaude Eurydice ziņojumu projektos (skaits)

10

10

10

10

10

Eurydice tīkla ziņojumu tulkojumu, redakcijas, maketa izstrādes organizēšana publicēšanai internetā (skaits)

4

4

4

4

4

Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits)

4

4

4

4

4

Organizēti Euroguidance informatīvie un mācību semināri vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu karjeras speciālistiem par mūsdienīgām karjeras izglītības īstenošanas metodēm (skaits)

24

12

12

12

12

Sagatavoti un publicēti Euroguidance informatīvie/metodiskie materiāli par karjeras atbalsta un mobilitātes tēmām (skaits)

4

4

4

4

4

Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

2

3

3

3

3

Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

9

5

5

6

6

Publicēta VIAA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (publikāciju skaits)

-

17

17

17

17

ES Erasmus+ programmas projektu konkursu organizēšana (skaits)

11

14

14

14

14

ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits)

576

370

370

400

425

ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits)

26

15

15

16

17

Eurydice ziņojumu prezentācijas (skaits)

-

-

2

2

2

Izplatītas Eurydice drukātās publikācijas, kas atsūtītas no Briseles (skaits)

-

-

100

100

100

Sagatavotas preses relīzes un/vai interneta jaunumi  Eurydice jomā (skaits)

-

-

10

10

10

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plā\ns

Kopējie izdevumi, euro

1 650 250

1 340 796

2 096 930

1 706 930

1 706 930

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-309 454

756 134

-390 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18,8

56,4

-18,6

-

Atlīdzība, euro

1 237 155

843 945

1 575 136

1 210 136

1 210 136

Vidējais amata vietu skaits gadā

55

40

40

40

40

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 816

1 700

1 990

1 965

1 965

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

38 855

28 120

619 754

266 972

266 972

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 340 796

2 096 930

756 134

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 340 796

2 096 930

756 134

Izdevumi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošanai, vadībai un uzraudzībai.

1 340 796

2 096 930

756 134