Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Eiropas Savienības politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūžizglītības un augstākās izglītības jomās.

Galvenās aktivitātes:

 1. Eiropas Savienības Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam īstenošana Latvijā;
 2. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
 3. projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām Eiropas Savienības izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
 4. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
 5. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
 6. Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana (ECVET);
 7. Euroguidance tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 8. Eurydice tīkla darbības nodrošināšana Latvijā;
 9. Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana;
 10. Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
 11. Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība

Sekmēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits)

10

8

8

8

8

Latvijas normatīvā regulējuma un prakses apkopošana Eurydice tīkla ziņojumiem (publikācijām) un informācijas pārbaude Eurydice ziņojumu projektos (skaits)

-

10

10

10

10

Eurydice tīkla publikāciju tulkojumu, redakcijas, maketa izstrādes organizēšana ieviešanai internetā (skaits)

-

4

4

4

4

Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits)

-

4

4

4

4

Organizēti Euroguidance informatīvie un mācību semināri vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu un augstskolu karjeras speciālistiem par mūsdienīgām karjeras izglītības īstenošanas metodēm (skaits)

-

12

12

12

12

Sagatavoti un publicēti Euroguidance informatīvie/metodiskie materiāli par karjeras atbalsta un mobilitātes tēmām (skaits)

-

4

4

4

4

Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

-

2

3

3

3

Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

-

4

5

6

6

Publicēta VIAA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (publikāciju skaits)

-

17

17

17

17

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu konkursu organizēšana (skaits)

-

11

14

14

14

ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits)

-

290

370

400

425

ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits)

-

10

15

16

17

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 776 275

1 716 196

1 340 796

1 191 796

1 191 796

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 060 079

-375 400

-149 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-54,6

-21,9

-11,1

-

Atlīdzība, euro

2 349 806

984 267

843 945

773 945

773 945

Vidējais amata vietu skaits gadā

85

45

40

40

40

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 246

1 771

1 700

1 554

1 554

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

59 033

28 120

28 120

28 120

28 120

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 716 196

1 340 796

-375 400

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 716 196

1 340 796

-375 400

 Izmaiņas izdevumos ES Rīcības programmas mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam īstenošanai Latvijā.

1 716 196

1 340 796

-375 400