Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības, apmācības, mūžizglītības un augstākās izglītības jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
  2. projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par Valsts izglītības attīstības aģentūras apsaimniekotajām ES izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
  3. ES programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
  4. ES programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
  5. Eiropas kredītpunktu sistēmas profesionālās izglītības un apmācības jomā aktivitātes īstenošana (ECVET);
  6. Latvijas valsts stipendiju ārzemniekiem un ārvalstu valdību piedāvāto stipendiju Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam administrēšanas nodrošināšana;
  7. Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
  8. Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta ES Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība

Sekmēta ES Erasmus+ programmu, citas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits)

8

8

6

2

1

Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits)

5

4

4

4

-

Izsludināti konkursi Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

3

3

3

3

3

Organizētas vērtēšanas komisijas sēdes Latvijas valsts stipendijām ārzemniekiem un vasaras skolām (skaits)

9

5

5

5

5

Publicēta VIAA mājas lapā informācija par ārvalstu valdības piedāvātajām stipendijām (publikāciju skaits)

44

20

20

20

20

ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits)

1 032

850

730

-

-

ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits)

37

18

20

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 996 038

2 636 079

558 699

208 699

163 699

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

640 041

-2 077 380

-350 000

-45 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,1

-78,8

-62,6

-21,6

Atlīdzība, euro

1 366 842

1 595 938

358 986

109 986

74 986

Vidējais amata vietu skaits gadā

46

40

15

5

3,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 451

2 050

1 939

1 833

1 785

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 717

611 938

9 894

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 636 079

558 699

-2 077 380

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 636 079

558 699

-2 077 380

Izdevumi ES Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošanai, vadībai un uzraudzībai

2 636 079

558 699

-2 077 380