Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES politiku instrumentu, valsts un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto atbalsta instrumentu īstenošanu Latvijā, projektu, pasākumu un aktivitāšu īstenošanu, koordinēšanu, vadīšanu un uzraudzību izglītības un mācību jomās.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES Erasmus+ programmas īstenošana Latvijā vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā;
  2. projektu konkursu, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana par VIAA apsaimniekotajām ES izglītības programmām un citiem ārvalstu un starptautiskajiem finanšu instrumentiem, programmām un projektiem;
  3. ES programmas Erasmus+ augstākās izglītības Latvijas starptautiskā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;
  4. Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošana;
  5. Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē konkursu īstenošana;
  6. Euroguidance un Eurydice tīkla darbības nodrošināšana Latvijā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VIAA.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta ES Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošana, vadība, uzraudzība

Sekmēta ES Erasmus+ programmu, citas ES un starptautiskās sadarbības izglītības programmu, projektu, aktivitāšu īstenošana (skaits)

8

6

5

4

4

Organizēti Nordplus informatīvie semināri (skaits)

6

4

4

-

-

ES Erasmus+ programmas projektu vadība un uzraudzība (skaits)

1 065

730

650

420

340

ES Erasmus+ programmas projektu pārbaudes projektu īstenošanas vietā (skaits)

22

20

-

-

-

Veiktas pārbaudes ES Erasmus+ programmas projektu īstenošanas vietās (skaits)

-

-

15

15

15

Organizēti ES Erasmus+ programmas projektu konkursi (skaits)

-

-

20

20

20

Eurydice aptaujas dokumenti – anketas, kurās apkopoti Latvijas normatīvie regulējumi un prakses piemēri (skaits)

-

-

5

5

5

Pārbaudīta informācija Eurydice ziņojumu projektos (skaits)

-

-

5

6

6

Organizēti Eurydice tīkla ziņojumu tulkojumi, t.sk. redakcija, maketa izstrāde un publicēšana internetā (skaits)

-

-

6

6

6

Sagatavoti un publicēti Euroguidance informatīvie/metodiskie materiāli par karjeras atbalsta un mobilitātes tēmām (skaits)

-

-

3

3

3

Sagatavota Eurydice ziņojuma prezentācija (skaits)

-

-

1

1

1

Sagatavoti Eurydice preses relīžu un/vai interneta jaunumi (skaits)

-

-

12

12

14

 

Organizēti Euroguidance informatīvie un mācību pasākumi karjeras speciālistiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem par aktuālām metodēm, pētījumiem, labo praksi un jomas attīstību (skaits)

-

-

10

10

10

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 825 649

558 699

2 066 467

2 021 467

2 021 467

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 266 950

1 507 768

-45 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-69,4

269,9

-2,2

-

Atlīdzība, euro

1 436 526

358 986

1 392 984

1 357 984

1 357 984

Vidējais amata vietu skaits gadā

47

15

45

44

44

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 523

1 939

2 200

2 200

2 200

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 721

9 894

204 984

196 384

196 384

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

558 699

2 066 467

1 507 768

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

558 699

2 066 467

1 507 768

Izdevumi ES Erasmus+ programmas, citu ES finansēto izglītības sadarbības programmu, projektu un citu ārvalstu vai starptautisko finanšu instrumentu, iniciatīvu programmu un projektu īstenošanai, vadībai un uzraudzībai.

558 699

2 066 467

1 507 768