Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā „Jaunatne darbībā” 2007.–2013.gadam, kā arī atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projektos.

Galvenās aktivitātes:

  • finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība un gala atskaišu izskatīšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” 2007.-2013.gadam īstenošana Latvijā

Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot izbraukuma vizītes (vizīšu skaits)

4

-

-

-

-

Veikta projektu gala atskaišu izvērtēšana (skaits)

71

-

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

388 912

-

745 550

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-388 912

745 550

-745 550

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

745 550

745 550

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

745 550

745 550

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu neapgūtā finansējuma atmaksu Eiropas Komisijai.

-

745 550

745 550