Apakšprogrammas mērķis:

  • citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020” (“Horizon 2020”) 2016.–2017. gada darba programmas projekta Nr. 786741"GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem" (SMOOTH) ietvaros tiks nodrošināta SMOOTH mākoņa platformas izstrāde, kas ietvers šādus rīkus: SMOOTH interaktīvās rokas grāmatas “SMOOK” izstrāde, materiālu krātuves “SMOOKIT” izstrāde.Mākoņplatforma ietvers “SOOTHTEXT”, “SMOOTHDATA”, “SMONLINE Web” SMONLINE App” rīku izstrādi. “SOOTHTEXT” rīka izmantošana ļaus veikt automātisku ar privātuma aizsardzību saistītu teksta dokumentu analīzi, kas nākotnē varētu sniegt daudzvalodu tekstizraces un augstas sarežģītības dokumentu mašīnmācīšanās izpētes un tehnoloģiskos risinājumus. “SMOOTHDATA” rīka izmantošana ļaus veikt fizisko personu datu glabātavas analīzi, nākotnē varētu sniegt izpētes un tehnoloģiskos risinājumus datu integrēšanas un analīzes metodēm datubāzēs. “SMONLINE Web” un SMONLINE App” rīku izmantošana ļaus veikt personas datu analīzi interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs, nākotnē varētu sniegt izpētes un tehnoloģiskos risinājumus tiešsaistes tiešās tirgvedības un datu nopludināšanas jautājumos.
  2. Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ISF-Policija (2014.–2020.gadam) projekta “Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu” īstenošana (projekta koordinators ir Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts, Valsts tiesu ekspertīžu birojs projektā piedalās kā partneris). Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot ar tiesu ekspertīzi saistītas informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstu nacionālajām datubāzēm, fokusējot uzmanību uz sejas atpazīšanu kā vienu no daudzsološākajām biometriskajām tehnoloģijām. Projekta aktivitāšu ietvaros plānots izvērtēt esošo situāciju sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumā ES dalībvalstīs, apzināt pielietotās tehnoloģijas un metodes, apzināt ES dalībvalstīs izmantotās datubāzes, kas satur sejas atpazīšanas datus, sniegt priekšlikumus sejas atpazīšanas datu apmaiņas harmonizēšanai starp ES dalībvalstīm, prezentēt projekta rezultātus konferencē.
  3. Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014–2020” projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” ietvaros tiks izstrādāta vienota tiesu prakses pieeja, izpildot sodu, ko noteikušas ārvalstu tiesu institūcijas, kas veicinās tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.
  4. Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas “Tiesiskums 2014–2020” projekta “E-tiesiskuma inovācijas” ietvaros tiks veikta datu apmaiņa ar Tiesu informatīvo sistēmu un Eiropas e-Tiesiskuma portālu, ieviešot Eiropas tiesu datu bāzes informācijas automatizētu apmaiņu. Tāpat projektā tiesu e-pakalpojumu portāls (https://manas.tiesas.lv/) tiks nodrošināts angļu un vācu valodā, kā arī tiks veikta jau ieviesto e-pakalpojumu pārskatīšana. Projekta ietvaros tiks organizēta arī informatīvā kampaņa ar mērķi veicināt tiesas klientus, juridisko profesiju pārstāvjus, piemēram, prokurorus, advokātus un juristus sniegt atgriezenisko saiti par vispārējo uzticību tiesu iestādēm un tiesas procesam.
  5. Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam projekta Nr.814774 “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām” (DPSME) ietvaros ir paredzēts uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu un īpašas riska grupas nepilngadīgo personu (vecumā no 13 līdz 17 gadiem) gatavību un informētību par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  6. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2018.gada darba programmas projekta “E-pierādījumu platformas izstrāde” ietvaros tiks izstrādāta e-Evidence jeb e-pierādījumu sistēma nodrošinot pierādījumu elektronisku un drošu apmaiņu starp ES dalībvalstīm, līdz ar to tiks stiprināta tieslietu sistēmas efektivitāte, padarot izmeklēšanas un tiesvedības procesus ātrākus un efektīvākus.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Datu valsts inspekcija, Tiesu administrācija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gada (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Situācijas izpēte par sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumu ES dalībvalstīs

Ziņojumi par sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumu piecās ES dalībvalstīs (t.sk. viens par Latviju)

-

51

3

-

-

Projekta rezultātu prezentēšana konferencē Tallinā

-

-

1

-

-

Mākoņplatforma mikrouzņēmumiem VDAR atbilstības nodrošināšanai

SMOOTH mākoņa platformas izstrāde

-

-

1

-

-

Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās

Tiesu praskes apkopojums

-

-

1

-

-

Reģionālie semināri Latvijā, Lietuvā, Horvātijā

-

-

11

-

-

Publicitātes kampaņa

-

-

1

-

-

Konference

-

-

1

-

-

Informatīvi izglītojošie pasākumi par Vispārīgo datu aizsardzības regulu

Darbnīcas nepilngadīgajām personām vecumā no 13 līdz 17 gadiem

-

-

10

-

-

Noslēguma konkurs nepilngadīgajām personām vecumā no 13 līdz 17 gadiem

-

-

1

-

-

E-tiesiskuma inovācijas

Esošās situācijas analīzes ziņojums

-

-

1

-

-

Pieredzes apmaiņu vizītes

-

-

6

-

-

Eiropas tiesu datu bāzes izstrāde

-

-

-

1

-

Portāls Manas Tiesas.lv pieejams angļu un vācu valodās

-

-

-

1

-

Informatīvā kampaņa

-

-

-

1

-

E-pierādījumu platformas izstrāde

Esošās situācijas analīzes ziņojums

-

-

1

-

-

Pierādījumu elektroniskas apmaiņas risinājuma/sistēmas uzstādīšana uz E-CODEX platformas

-

-

1

-

-

Pierādījumu elektroniskas apmaiņas risinājuma apmācības, lietotāju skaits

-

-

150

-

-

Piezīmes.

1 Sākotnēji 2019.gadā bija plānots sagatavot piecus ziņojumus, tomēr projekta īstenošanas laikā viena ziņojuma sagatavošana tika deleģēta partnerim, līdz ar ko VTEB pārziņā 5 ziņojumu vietā palika 4 ziņojumu sagatavošana. Ņemot vērā darbu apjomu, plānots, ka 2019.gada laikā tiks sagatavots 1 ziņojums, bet 2020.gadā 3 ziņojumi.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

799387

156514

359174

174909

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-642873

202660

-184265

-174909

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-80,4

129,5

-51,3

-100

Atlīdzība, euro

6166

28136

19273

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1425

1261

1367

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

156514

359174

202660

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

156514

359174

202660

Samazināti izdevumi Eiropas Komisijas finanšu instrumenta "Iekšējās drošības fonda" komponentes "Policija" projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" īstenošanai

7000

-

-7000

Izdevumu izmaiņas Eiropas Komisijas Iekšējās drošības fonda finanšu programmas projekta "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu" īstenošanai

23415

3849

-19566

Samazināti izdevumi Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanas (OLAF) finanšu programmas Hercule III projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā" īstenošanai

88561

-

-88561

Samazināti izdevumi Erasmus+ mobilitātes projekta "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" īstenošanai (transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas)

2654

-

-2654

Izdevumu izmaiņas Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai "Apvārsnis 2020" projekta "GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem" īstenošanai

34884

19690

-15194

Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta programmas "Tiesiskums 2014-2020" projekta "E-tiesiskuma inovācijas" īstenošanai

-

112650

112650

Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014.-2020.gadam" projekta "Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām " īstenošanai

-

53232

53232

Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta programmas "Tiesiskums 2014-2020" projekta "Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās" īstenošanai

-

68805

68805

Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta programmas "Tiesiskums 2014-2020" projekta "E-pierādījumu platformas izstrāde" īstenošanai

-

100948

100948