Apakšprogrammas mērķis:

  • citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Komisijas finanšu instrumenta "Iekšējās drošības fonda" komponente Policija" projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" ietvaros nodrošinās esošos praktiķus ar prasmēm un instrumentiem, lai atpazītu radikalizācijas pazīmes dažādās vidēs un varētu veikt atbilstošus preventīvos pasākumus un izstrādās e-apmācību platformu.
  2. Eiropas Savienības  izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2014.-2020. gadam projekta "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" ietvaros tiks pilnveidotas Atkarīgo centrā izmantotās metodes darbam ar atkarīgajiem notiesātajiem.
  3. Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) finanšu programmas Hercule III  2017. gada darba programmas projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā" ietvaros tiks nodrošināta Valsts tiesu ekspertīžu biroja tehniskās kapacitātes stiprināšana dokumentu ekspertīžu jomā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā.
  4. Eiropas Komisijas pamatprogrammas projekta "GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem" ietvaros tiks nodrošināta SMOOTH mākoņa platformas izstrāde, SMOOTH interaktīvās rokas grāmatas "SMOOK" izstrāde, materiālu krātuves "SMOOKIT" izstrāde. Mākoņplatforma ietvers "SOOTHTE×T", "SMOOTHDATA", "SMONLINE Web" un   "SMONLINE App" rīku izstrādi.  SOOTHTE×T" rīka izmantošana ļaus veikt automātisku ar privātuma aizsardzību saistītu teksta dokumentu analīzi, kas nākotnē varētu sniegt daudzvalodu tekstizraces un augstas sarežģītības dokumentu mašīnmācīšanās izpētes un tehnoloģiskos risinājumus. Kā arī ļaus veikt fizisko personu datu glabātavas analīzi, nākotnē varētu sniegt izpētes un tehnoloģiskos risinājumus datu integrēšanas un analīzes metodēm datubāzēs. "SMONLINE Web" un   "SMONLINE App " rīku izmantošana ļaus veikt personas datu analīzi interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs, nākotnē varētu sniegt izpētes un tehnoloģiskos risinājumus tiešsaistes tiešās tirgvedības un datu nopludināšanas jautājumos.
  5. Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ISF-Policija (2014.-2020. gadam) projekta "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu" īstenošana (projekta koordinators ir Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūts, Valsts tiesu ekspertīžu birojs projektā piedalās kā partneris). Projekta mērķis ir veicināt un uzlabot ar tiesu ekspertīzi saistītas informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstu nacionālajām datubāzēm, fokusējot uzmanību uz sejas atpazīšanu kā vienu no daudzsološākajām biometriskajām tehnoloģijām. Projekta aktivitāšu ietvaros plānots izvērtēt esošo situāciju sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumā ES dalībvalstīs, apzināt pielietotās tehnoloģijas un metodes, apzināt ES dalībvalstīs izmantotās datubāzes, kas satur sejas atpazīšanas datus, sniegt priekšlikumus sejas atpazīšanas datu apmaiņas harmonizēšanai starp ES dalībvalstīm, prezentēt projekta rezultātus konferencē.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Datu valsts inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gada (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti

Apmācību organizēšana treneriem

-

1

-

-

-

Apmācību organizēšana praktiķiem

-

4

1

-

-

 Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei

Apmācību kursu skaits

-

-

1

-

-

Tiesu ekspertīzes kapacitātes paaugstināšana dokumentu ekspertīžu jomā

Jaunas dokumentu izpētes metodes izstrāde

-

-

1

-

-

Baltijas semināri par dokumentu izpētes iespējām

-

-

2

-

-

GDPR nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem

SMOOTH mākoņa platforma

-

-

-

1

-

Smook rīka izstrāde

-

-

-

1

-

SMOOKIT rīka izstrāde

-

-

-

1

-

SOOTHTE×T rīka izstrāde

-

-

-

1

-

SMOOTHDATA rīka izstrāde

-

-

-

1

-

SMONLINE Web un SMONLINE App rīku izstrāde

-

-

-

1

-

Situācijas izpēte par ejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumu ES dalībvalstīs

Ziņojumi par sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojumu piecās ES dalībvalstīs (t.sk. viens par Latviju)

×

×

5

×

×

Projekta rezultātu prezentēšana konferencē Tallinā

×

×

×

1

×

Mākoņplatforma mikrouzņēmumiem VDAR atbilstības nodrošināšanai

SMOOTH mākoņa platformas izstrāde

-

-

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

618 466

49 595

156 514

23 539

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-568 871

106 919

-132 975

-23 539

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-92,0

215,6

-85,0

-100

Atlīdzība, euro

53 632

2 162

28 136

15 862

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

-

-

1 261

1 051

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 852

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

49 595

156 514

106 919

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

49 595

156 514

106 919

1.. Samazinājums izdevumos Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014-2020" projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" īstenošanai

2 162

-

-2 162

2. Samazināti izdevumi Eiropas Komisijas programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.-2020. gadam projekta "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana" īstenošanai

6 245

-

-6 245

3. Izdevumu izmaiņas Eiropas Komisijas finanšu instrumenta "Iekšējās drošības fonda" komponentes "Policija" projekta "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti" īstenošanai

41 188

7 000

-34 188

4. Palielināti izdevumi Eiropas Komisijas Iekšējās drošības fonda dinanšu programmas projekta "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu" īstenošanai

-

23 415

23 415

5. Palielināti izdevumi projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā" īstenošanai

-

88 561

88 561

6. Palielināti izdevumi projekta "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" īstenošanai (transferts no Izglītības un zinātnes ministrijas)

-

2 654

2 654

7. Palielināti izdevumi projekta "GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem" īstenošanai

-

34 884

34 884