Apakšprogrammas mērķis:

  • citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums" ietvaros izstrādāt jaunu tīmekļa pakalpi Latvijas maksātnespējas reģistra savienošanai ar E-tiesiskuma portālu, izveidot Maksātnespējas reģistra sadaļu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā angļu valodā un izveidot Latvijas maksātnespējas datu nodošanas sabiedrībai funkcionalitāti Atvērto datu formā.
  2. Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Atrodi tiesu ekspertu" ietvaros veicināt sadarbību Baltijas valstu starpā tiesu ekspertīžu jomā, izveidojot vienotu Baltijas tiesu ekspertu reģistru, vienotu tiesu ekspertīžu klasifikāciju, kā arī sagatavot tiesu ekspertīžu informāciju iekļaušanai portālā e-tiesiskums (http://ejustice.europa.eu). Projekts radīs nepieciešamos priekšnosacījumus tiesu ekspertīžu iestāžu pakalpojumu netraucētai sniegšanai visu Baltijas valstu teritorijā, tādējādi stiprinot tiesiskumu, tiesu ekspertīzes objektivitāti un veicinot taisnu tiesu.
  3. Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekts "Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI development) (turpmāk – ECLI) ieviešana". Projekta “ECLI" galvenais uzdevums ir Latvijā ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Indentificator). ECLI ir izstrādāts, lai atvieglotu pareizu un nepārprotamu atsauču noformēšanu attiecībā uz ES tiesu un dalībvalstu tiesu nolēmumiem. Izmantojot vienotu metadatu kopu, tiek uzlabota judikatūras meklēšanas rīka darbība. Projekta ietvaros tiks veikta esošās situācijas analīze un programmatūras prasību attīstība, pieredzes apmaiņa ar Itālijas, Spānijas un Lietuvas atbildīgajām iestādēm, lai iepazītos ar konkrētās valsts pieredzi ECLI ieviešanā, Tiesu iestāžu informācijas sistēmas (TIIS) pilnveide ieviešot ECLI, kā arī TRADOS tulkošanas programmas datu bāzes (atmiņas) pilnveide un nodrošinātas tiesu darbinieku apmācības. 
  4. Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" ietvaros Latvijas eksperti piedalīsies projekta organizatoriskajās sanāksmēs, kā arī seminārā par ES ģimenes tiesībām. Semināra ietvaros tiks apmācīti juristi, tiesneši, centrālo iestāžu pārstāvji, tiesu izpildītāji un mediatori, kuri dalīsies zināšanās un labajā praksē attiecībā par bērnu nolaupīšanu, vecāku atbildības jautājumiem, spriedumu stāšanos spēkā par bērna atdošanu. Projekta ietvaros tiks izstrādāta rokasgrāmata, kas tiks izplatīta semināra dalībniekiem un citiem tiesību jomas ekspertiem ES.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Uzņēmumu reģistrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Tiesu administrācija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums

Izstrādāto programmatūru, kas ļaus savienot maksātnespējas reģistru ar portālu un izveidot Latvijas maksātnespējas reģistra anglisko versiju, skaits

-

-

1

-

-

Vienots Baltijas tiesu ekspertu reģistrs un klasifikācija

Baltijas tiesu ekspertu reģistrs

-

-

1

-

-

Vienota tiesu ekspertīžu klasifikācija

-

-

1

-

-

Tiesu ekspertīžu informācija portālam e-tiesiskums

-

-

1

-

-

ECLI ieviešana, Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) papildināšana un TRADOS papildināšana

Izstrādāto programmatūru skaits

-

-

1

-

-

Tiesu darbinieku apmācība par ECLI lietošanu, mācību skaits

-

-

1

-

-

Programmatūras administratoru apmācība par ECLI lietošanu, mācību skaits

-

-

1

-

-

Tiesas tulku apmācība par TRADOS programmatūras datu bāzes lietošanu, mācību skaits

-

-

1

-

-

ECLI izmantošanas rokasgrāmatas izstrāde, skaits

-

-

1

-

-

Terminoloģijas vārdnīcas izstrāde, skaits

-

-

1

-

-

Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"

Darba sanāksmju  skaits

-

-

2

1

-

Semināru skaits

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

85 235

378 902

2 162

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

85 235

293 667

-376 740

-2 162

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

344,5

-99,4

-100,0

Atlīdzība, euro

-

21 523

54 505

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

3 795

4 484

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

85 235

378 902

293 667

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

85 235

378 902

293 667

Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014–2020” projekta „Atrodi tiesu ekspertu” īstenošanai

50 205

65 487

15 282

Izdevumu izmaiņas Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas „Tiesiskums 2014–2020” projekta „Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums” īstenošanai

35 030

106 111

71 081

Palielināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020"projekta "ECLI ieviešana" īstenošanai

-

197 356

197 356

Palielināti izdevumi Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projekta "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"" īstenošanai, ievērojot 2016.gada 23.novembra Saeimā otrajā lasījumā atbalstītos priekšlikumus, izskatot likumprojektu "Par valsts budžetu 2017.gadam"

-

9 948

9 948