Apakšprogrammas mērķis:

citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. EK Tieslietu direktorāta finanšu programmas “Tiesiskums 2014‑2020” projekta “E-tiesiskuma inovācijas” ietvaros tiks veikta datu apmaiņa ar Tiesu informatīvo sistēmu un Eiropas e-Tiesiskuma portālu, ieviešot Eiropas tiesu datu bāzes informācijas automatizētu apmaiņu. Tāpat projektā tiesu e-pakalpojumu portāls (https://manas.tiesas.lv/) tiks nodrošināts angļu un vācu valodā, kā arī tiks veikta jau ieviesto e-pakalpojumu pārskatīšana. Projekta ietvaros tiks organizēta arī informatīvā kampaņa ar mērķi veicināt tiesas klientus, juridisko profesiju pārstāvjus, piemēram, prokurorus, advokātus un juristus sniegt atgriezenisko saiti par vispārējo uzticību tiesu iestādēm un tiesas procesam.
  2. EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020. projekta “Atrast tiesu izpildītāju III” ietvaros tiks vienkāršota piekļuve tiesai citā Eiropas dalībvalstī un digitalizētas pārrobežu tiesiskās procedūras saskaņā ar E-tiesiskuma rīcības plānu 2019.-2023. gadam. Projekta ietvaros tiks pilnveidota direktorija “Atrast tiesu izpildītāju” (Find a Bailiff "FAB"), lai atvieglotu tās integrāciju Eiropas e-tiesiskuma portālā un Eiropas Tiesu datu bāzē. Tiks izstrādāts ilgtspējas plāns. Rīka “Atrast tiesu izpildītāju” uzlabošana stiprinās pārrobežu sadarbību starp civilprocesa dalībniekiem Eiropā, atvieglos pilsoņu un uzņēmumu piekļuvi tiesai, palielinās profesionāļu skaitu (izpildiestādes), kas izmanto e-CODEX (sistēmas centrālais elements, kas nodrošina elektroniskās informācijas transporta infrastruktūru), lai droši apmainītos ar dokumentiem ar ārvalstu partneri, palielinās pārrobežu juridisko procedūru vispārējo efektivitāti.
  3. EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020.” projekta “Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 – centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm” ietvaros tiks nodrošināta centralizēta piekļuve ES dalībvalstu informācijai, kas saistīta ar nekustamo īpašumu. Eiropas Parlaments un ES Padome ir izstrādājusi virkni instrumentu, lai izveidotu un sargātu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas ietekmē pārrobežu tiesvedību.
  4. EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014–2020” projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” ietvaros tiks izstrādāta vienota tiesu prakses pieeja, izpildot sodu, ko noteikušas ārvalstu tiesu institūcijas, kas veicinās tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās.
  5. Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ISF-Policija projekta Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” ietvaros tiks paaugstināta Valsts tiesu ekspertīžu biroja tabakas un citu augu izcelsmes objektu izpētes kapacitāte, lai nodrošinātu tiesībsargājošajām iestādēm augstas kvalitātes pierādījumus ekonomisko noziegumu izmeklēšanā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Tiesu administrācija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gada (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

E-tiesiskuma inovācijas 

Eiropas tiesu datu bāzes izstrāde (skaits)

 -

-

1

-

 -

Portāls Manas Tiesas.lv pieejams angļu un vācu valodās (skaits)

-

1

-

 -

Informatīvā kampaņa (skaits)

 -

-

1

-

 -

Atrast tiesu izpildītāju III

Projekta konsorcija sanāksmes (komandējumi) (skaits)

-

1

1

1

-

Zvērināta tiesu izpildītāju klasifikatora izveidošana un saskarnes administrēšana (skaits)

-

-

1

-

-

Izpildes lietu reģistra un FAB datu apmaiņas pakalpojumu izstrāde zvērinātu tiesu izpildītāju datu pārsūtīšanai (skaits)

-

-

1

-

-

Projekta atklāšanas pasākums (komandējums) (skaits)

-

-

1

-

-

Projekta noslēguma pasākums (komandējums) (skaits)

-

-

-

1

-

Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 – centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm

Darba grupas sanāksmes (komandējumi) (skaits)

-

-

6

-

-

Nacionālās komponentes izstrāde (skaits)

-

-

1

-

-

LRI pielāgojumu izstrāde, pārbaude un ieviešana nacionālajā autentifikācijas portālā (skaits)

-

-

1

-

-

Projekta konsorcija sanāksme Rīgā (skaits)

-

-

1

-

-

Publicitātes kampaņa (skaits)

-

-

1

-

-

Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana

Izveidota tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes laboratorija (skaits)

-

-

1

-

-

Darbsemināri ekspertu apmācībai tabakas un citu augu izcelsmes vielu DNS izpētes jomā (skaits)

-

-

2

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

407 590

359 174

356 507

40 218

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-48 416

-2 667

-316 289

-40 218

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,9

-0,7

-88,7

-100,0

Atlīdzība, euro

28 210

19 273

16 793

577

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1 261

1 367

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021 gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

359 174

356 507

-2 667

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

359 174

356 507

-2 667

Samazināti izdevumi EK Iekšējās drošības fonda finanšu programmas projekta "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu" īstenošanai

3 849

-

-3 849

Samazināti izdevumi EK pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020” projekta “GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem” īstenošanai

19 690

-

-19 690

 Izdevumu izmaiņas EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020”  projekta “E-tiesiskuma inovācijas” īstenošanai

112 650

171 491

58 841

Samazināti izdevumi EK Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014.-2020.gadam” projekta “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām” īstenošanai

53 232

-

-53 232

Izdevumu izmaiņas EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” īstenošanai

68 805

3 418

-65 387

Samazināti izdevumi EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “E-pierādījumu platformas izstrāde” īstenošanai

100 948

-

-100 948

 Palielināti izdevumi EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Atrast tiesu izpildītāju III” īstenošanai

-

19 934

19 934

 Palielināti izdevumi EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 – centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm” īstenošanai

-

115 497

115 497

 Palielināti izdevumi Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ISF-Policija projekta “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” īstenošanai

-

46 167

46 167