Apakšprogrammas mērķis:

citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana.

Galvenās aktivitātes:

  1. EuropeAid projekta “Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā” ietvaros tiks sniegts ieguldījums Armēnijas tieslietu sistēmas stiprināšanā ar uzsvaru uz tiesu sistēmu. Tiks stiprināta tiesu neatkarība, darba kvalitāte, efektivitāte un uzticēšanās tiesu sistēmas iestādēm. Aktivitātes vērstas uz: 1) tiesu un prokuratūras iestāžu pārvaldību, neatkarību, kvalitāti un efektivitāti (tostarp, atbalstu tiesu administrēšanas sistēmas pilnveidē); 2) tiesnešu apmācību stiprināšanu; 3) administratīvajām un civiltiesībām (mediācijas ieviešanu); 4) stratēģisko attīstību, budžeta plānošanu un cilvēkresursu pārvaldību;
  2. EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “LEILA - ceļā uz daudzvalodu Eiropas tiesu iestāžu izsoļu platformu” ietvaros tiks izveidota projekta konsorcija valstu kopīga izmēģinājuma (demo) tīmekļvietne, kura tiks saintegrēta ar partnervalstu nacionālajām informācijas sistēmām, lai pilnībā automatizētā veidā iegūtu datus par tiesu nolēmumu izpildes izsolēm. Projekts palielinās tiesu izsoļu konkurētspēju un efektivitāti, palielinot pārdošanas apjomus un vērtību, vienlaikus paplašinot lietotāju bāzi un potenciālo dalībnieku skaitu, un panākot ātrāku pārdošanas procesa noslēgumu. Nākotnes perspektīvā projekts varētu dot iespēju turpināt attīstīt korelāciju no citām dalībvalstīm, lai palielinātu kopējo procesa efektivitāti. Tas būs arī pamats visas Eiropas daudzvalodu platformai tiešsaistes izsolēm, kas, iespējams, tiks atvērts visu veidu izsolēm;
  3. EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Atrast tiesu izpildītāju III” ietvaros tiks vienkāršota piekļuve tiesai citā Eiropas dalībvalstī un digitalizētas pārrobežu tiesiskās procedūras saskaņā ar E-tiesiskuma rīcības plānu 2019. – 2023. gadam. Projekta ietvaros tiks pilnveidota direktorija “Atrast tiesu izpildītāju” (Find a Bailiff “FAB”), lai atvieglotu tās integrāciju Eiropas e-tiesiskuma portālā un Eiropas Tiesu datu bāzē. Tiks izstrādāts ilgtspējas plāns. Rīka “Atrast tiesu izpildītāju” uzlabošana stiprinās pārrobežu sadarbību starp civilprocesa dalībniekiem Eiropā, atvieglos pilsoņu un uzņēmumu piekļuvi tiesai, palielinās profesionāļu skaitu (izpildiestādes), kas izmanto e-CODEX (sistēmas centrālais elements, kas nodrošina elektroniskās informācijas transporta infrastruktūru), lai droši apmainītos ar dokumentiem ar ārvalstu partneri, palielinās pārrobežu juridisko procedūru vispārējo efektivitāti;
  4. EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Krimināltiesu datu bāzes izveide” ietvaros iesaistītās valstis analizēs nepieciešamos datus krimināltiesu datu bāzes izveidošanai un veiks nepilnību analīzi par to, kuri dati jau ir pieejami nacionālajā līmenī un kuri dati trūkst nacionālajās datu bāzēs, lai izveidotu vienotu krimināltiesu datu bāzei nepieciešamo datu struktūru. Nākamajā posmā nepieciešamie dati tiks ieviesti nacionālā līmenī un tiks izveidots pārsūtīšanas mehānisms uz EK krimināltiesu datu bāzi. Projekta mērķis ir izveidot mehānismu, kas informāciju aktualizētu bez tās manuālas ievadīšanas. Visas ieviestās darbības tiks papildinātas ar testēšanas aktivitātēm, kā arī tiks nodrošināta atbilstība EK datu struktūrai;
  5. EK grantu programma REC-RRAC-RACI-AG-2020 projekta “Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā – CALDER” mērķis ir pilnveidot profesionālās spējas cīņā pret naida noziegumiem un neiecietību Latvijā, novērst un izskaust rasismu, ksenofobiju un citas netolerances formas un to izpausmes, it sevišķi tādas kā naida noziegumi un naida runa. Projekta ietvaros sadarbībā ar Projekta pētnieku grupu (pārstāvjiem no projekta vadošās iestādes Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes, kā arī projekta partnerinstitūcijām – Valsts policijas, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras un Sabiedrības integrācijas fonda) šobrīd divas tiesneses  veic pētījumu par nacionālo tiesisko regulējumu krimināltiesību jomā (noziedzīga nodarījuma sastāvs) un tiesu praksi krimināltiesībās (problēmas) par naida noziegumiem un neiecietību Latvijā. Plānots, ka projekta ietvaros tiesnešiem būs iespēja piedalīties mācībās par diskriminācijas, naida runas, rasisma, ksenofobijas un citu netolerances formu identificēšanu, novēršanu un apkarošanu;
  6. EK pamatprogramma pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020” (“Horizon 2020”) projekta  “Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē” ietvaros tiks veikta tiešsaistes bezkontakta sensoru izstrāde nozieguma vietā atstāto pēdu atklāšanai, vizualizēšanai, identificēšanai un interpretēšanai, samazinot laboratorijas izpētei nepieciešamo laiku un nodrošinot ātru informācijas apmaiņu starp tiesībsargājošajām iestādēm. Galvenās aktivitātes – sistēmas prasību izstrāde, sistēmas testēšana un validēšana, lietotāju apmācīšana;
  7.  Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projekta  “BRIS un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savstarpējās savienojamības atjaunināšana” ietvaros tiks nodrošināta (atjaunināta) datu apmaiņa starp Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu (URIS) un Biznesa reģistru savstarpējās savietošanas sistēmu (turpmāk – BRIS) atbilstoši grozījumiem Eiropas Savienības direktīvās un jaunākajai BRIS tehniskajai dokumentācijai. Galvenās aktivitātes – ieviešanas procedūru organizēšana BRIS un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas atjaunināšanai; Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas atjaunināšana; Patieso labuma guvēju reģistru savienojamības sistēmas (BORIS) un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savstarpēja savienošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Tiesu administrācija, Uzņēmumu reģistrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā

Vidējā termiņa ekspertu cilvēkdienas (skaits)

-

70

110

-

-

Īstermiņa ekspertu cilvēkdienas (skaits)

-

10

20

-

-

LEILA - ceļā uz daudzvalodu Eiropas tiesu iestāžu izsoļu platformu

Pieredzes apmaiņas vizītes (skaits)

-

3

3

1

 

Izpildu lietu reģistra pilnveide (skaits)

-

-

1

-

-

Starpsavienojuma izveide uz E-Codex platformas (skaits)

-

-

1

-

-

Atrast tiesu izpildītāju III

Projekta konsorcija sanāksmes (komandējumi) (skaits)

1

1

1

-

-

Projekta noslēguma pasākums (komandējums) (skaits)

-

-

1

-

-

Krimināltiesu datu bāzes izveide

Pieredzes apmaiņas vizītes (skaits)

-

6

6

-

-

Ieviesta Krimināltiesu datu bāze (skaits)

-

-

1

-

-

Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā – CALDER

Piesaistīti eksperti (skaits)

 

3

2

 

 

Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē

Sensoru sistēmas validācijas plāns (skaits)

-

-

1

-

-

Lietotāja rokasgrāmata tiesībsargājošajām iestādēm (skaits)

-

-

-

1

-

Validēta sensoru sistēma (skaits)

-

-

-

-

1

Biznesa reģistru savstarpējās savietošanas sistēmas un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savstarpējās savienojamības atjaunināšana

Starpsavienojuma izveide ar Patieso labuma guvēju reģistru savienojamības sistēmu (BORIS) (skaits)

-

-

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

578 562

356 507

414 996

33 749

13 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-222 055

58 489

-381 247

-20 609

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38,4

16,4

-91,9

-61,1

Atlīdzība, euro

56 484

16 793

119 528

18 544

9 798

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

892

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 500

-

57 404

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

356 507

414 996

58 489

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

356 507

414 996

58 489

Samazināti izdevumi EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020”  projekta “E-tiesiskuma inovācijas” īstenošanai

171 491

-

-171 491

Palielināti izdevumi EK Kaimiņattiecību instrumenta programmas projekta “Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā” īstenošanai

-

121 609

121 609

Palielināti izdevumi Tieslietu direktorāta finanšu programmas “Tiesiskums 2014–2020” projekta “LEILA – ceļā uz daudzvalodu Eiropas tiesu iestāžu izsoļu platformu” īstenošanai

-

42 930

42 930

Samazināti izdevumi EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās” īstenošanai

3 418

-

-3 418

 Izdevumu izmaiņas EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Atrast tiesu izpildītāju III” īstenošanai

19 934

40 218

20 284

Palielināti izdevumi Tieslietu direktorāta finanšu programmas “Tiesiskums 2014–2020” projekta “Krimināltiesību datu bāzes izveide” īstenošanai

-

121 131

121 131

 Samazināti izdevumi EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projekta “Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 – centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm” īstenošanai

115 497

-

-115 497

Palielināti izdevumi EK Tieslietu direktorāta pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020” projekta “Nozieguma vietā atstāto pēdu kvalificēšana tiešsaistē”  īstenošanai

-

22 315

22 315

Palielināti izdevumi EK Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” projekta “Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā – CALDER”  īstenošanai

-

5 199

5 199

Samazināti izdevumi Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ISF-Policija projekta “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana” īstenošanai

46 167

-

-46 167

Palielināti izdevumi Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmas projekta “BRIS un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savstarpējās savienojamības atjaunināšana” īstenošanai

-

61 594

61 594