Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt projektu īstenotāju dalību Eiropas Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināta Europass dokumentu pieejamība, izsniegti Europass mobilitātes apliecinājumi Latvijas iedzīvotājiem par citās ES dalībvalstīs apgūtajiem izglītības, mācību vai prakses periodiem;
  2. nodrošināts Latvijas kvalifikāciju sistēmas izvērtējums un salīdzināšana ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, augstākās izglītības eksportspējas veicināšana un ārvalstu studentu piesaistīšana;
  3. nodrošināta informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības unprofesionālās izaugsmes iespējām, veicināta pieaugušo iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā;
  4. nodrošināta inovatīvu mācību metožu ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un nodrošināta izstrādāto mācību metožu inovitātes novērtēšana citās ES dalībvalstīs;
  5. ieviesti vienoti Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes indikatori;
  6. nodrošināta informācijas pieejamība programmas Erasmus+ dalībvalstu portālā par Latvijas jaunatnes politiku;
  7. nodrošināts darbs ar jaunatni strukturētā dialoga konsultāciju procesā;
  8. nodrošināta informācijas apmaiņa ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pārstāvjiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Eiropas Savienības sadarbības projektu īstenošana

Īstenoti daudzpusējie Eiropas Savienības sadarbības projekti (skaits)

10

11

9

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1043 825

829 127

810 456

6 467

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-214 698

-18 671

-803 989

-6 467

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,6

-2,3

-99,2

-100,0

Atlīdzība, euro

393 409

434 190

250 005

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

9

7

7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3002

3 195

1 989

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

69 195

165 850

82 925

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

829 127

810 456

-18 671

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

829 127

810 456

-18 671

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā projektu un pasākumu īstenošana.

829 127

810 456

-18 671