Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt projektu īstenotāju dalību Eiropas Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināta Europass dokumentu pieejamība, izsniegti Europass mobilitātes apliecinājumi Latvijas iedzīvotājiem par citās ES dalībvalstīs apgūtajiem izglītības, mācību vai prakses periodiem;
  2. nodrošināts Latvijas kvalifikāciju sistēmas izvērtējums un salīdzināšana ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, augstākās izglītības eksportspējas veicināšana un ārvalstu studentu piesaistīšana;
  3. nodrošināta informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības un profesionālās izaugsmes iespējām, veicināta pieaugušo iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā;
  4. nodrošināta inovatīvu mācību metožu ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un Latvijā un nodrošināta izstrādāto mācību metožu inovitātes novērtēšana citās ES dalībvalstīs;
  5. ieviesti vienoti Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes indikatori;
  6. nodrošināta informācijas pieejamība programmas Erasmus+ dalībvalstu portālā par Latvijas jaunatnes politiku;
  7. nodrošināts darbs ar jaunatni strukturētā dialoga konsultāciju procesā;
  8. nodrošināta informācijas apmaiņa ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pārstāvjiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Eiropas Savienības sadarbības projektu īstenošana

Īstenoti daudzpusējie Eiropas Savienības sadarbības projekti (skaits)

10

10

11

9

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

961 956

604 097

829 127

595 210

6 467

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-357 859

225 030

-233 917

-588 743

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-37,2

37,3

-28,2

-98,9

Atlīdzība, euro

262 385

346 317

434 190

220 593

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

7

7

6

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 870

2 477

3 195

1 504

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

21 273

138 286

165 850

112 300

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

604 097

829 127

225 030

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

604 097

829 127

225 030

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā projektu un pasākumu īstenošana.

604 097

829 127

225 030