Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt projektu īstenotāju dalību Eiropas Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināta Europass dokumentu pieejamība, izsniegti Europass mobilitātes apliecinājumi Latvijas iedzīvotājiem par citās ES dalībvalstīs apgūtajiem izglītības, mācību vai prakses periodiem;
  2. nodrošināts Latvijas kvalifikāciju sistēmas izvērtējums un salīdzināšana ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, augstākās izglītības eksportspējas veicināšana un ārvalstu studentu piesaistīšana;
  3. nodrošināta informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības un profesionālās izaugsmes iespējām, veicināta pieaugušo iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā;
  4. nodrošināta inovatīvu mācību metožu ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un Latvijā un nodrošināta izstrādāto mācību metožu inovitātes novērtēšana citās ES dalībvalstīs;
  5. ieviesti vienoti Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes indikatori;
  6. nodrošināta informācijas pieejamība programmas Erasmus+ dalībvalstu portālā par Latvijas jaunatnes politiku;
  7. nodrošināts darbs ar jaunatni strukturētā dialoga konsultāciju procesā;
  8. nodrošināta informācijas apmaiņa ar karjeras attīstības atbalsta sistēmas pārstāvjiem.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Eiropas Savienības sadarbības projektu īstenošana

Īstenoti daudzpusējie Eiropas Savienības sadarbības projekti (skaits)

12

10

10

9

9

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

878 783

797 150

604 097

529 903

511 189

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81 633

-193 053

-74 194

-18 714

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9,3

-24,2

-12,3

-3,5

Atlīdzība, euro

287 350

361 122

346 317

305 988

221 465

Vidējais amata vietu skaits gadā

5,5

4

7

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 083

1 165

2 477

2 329

1 516

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

17 841

305 219

138 286

138 286

112 300

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

797 150

604 097

-193 053

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

797 150

604 097

-193 053

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana.

797 150

604 097

-193 053