Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt projektu īstenotāju dalību Eiropas Savienības programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ un pilnvērtīgu programmu līdzekļu apguvi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināta Europass dokumentu pieejamība, izsniegti Europass mobilitātes apliecinājumi Latvijas iedzīvotājiem par citās Eiropas Savienības dalībvalstīs apgūtajiem izglītības, mācību vai prakses periodiem;
  2. nodrošināts Latvijas kvalifikāciju sistēmas izvērtējums un salīdzināšana ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, augstākās izglītības eksportspējas veicināšana un ārvalstu studentu piesaistīšana;
  3. nodrošināta informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības un profesionālās izaugsmes iespējām, veicināta pieaugušo iesaiste formālajā un neformālajā izglītībā;
  4. nodrošināta inovatīvu mācību metožu ieviešana Latvijas profesionālās izglītības iestādēs un Latvijā un nodrošināta izstrādāto mācību metožu inovitātes novērtēšana citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Eiropas Savienības sadarbības projektu īstenošana

Īstenoti daudzpusējie Eiropas Savienības sadarbības projekti (skaits)

10

12

10

9

9

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 039 411

797 150

797 150

310 876

310 876

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-242 261

-

-486 274

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23,3

-

-61,0

-

Atlīdzība, euro

214 751

361 122

361 122

187 623

187 623

Vidējais amata vietu skaits gadā

7,5

5,5

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 699

869

1 165

1 045

1 045

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

61 859

303 768

305 219

137 484

137 484

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

797 150

797 150

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

797 150

797 150

-

Izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

797 150

797 150

-