Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt projektu īstenotāju dalību ES programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināta daudzpusējo ES sadarbības projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

ES sadarbības projektu īstenošana

Īstenoti daudzpusējie ES sadarbības projekti (skaits)

11

9

3

2

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

927 025

810 456

102 904

50 795

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-116 569

-707 552

-52 109

-50 795

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-12,6

-87,3

-50,6

-100,0

Atlīdzība, euro

446 039

250 005

32 673

14 783

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

15,4

7

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 982

1 989

1 956

1 114

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

79 805

82 925

9 200

1 413

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

810 456

102 904

-707 552

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

810 456

102 904

-707 552

ES programmas Erasmus+ izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā projektu un pasākumu īstenošana

810 456

102 904

-707 552