Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt projektu īstenotāju dalību ES programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināta daudzpusējo ES sadarbības projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM un tās padotībā esošās iestādes.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

ES sadarbības projektu īstenošana

Īstenoti daudzpusējie ES sadarbības projekti (skaits)

9

3

12

10

10

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

984 678

102 904

736 503

656 550

519 372

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-881 774

633 599

-79 953

-137 178

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-89,5

615,7

-10,9

-20,9

Atlīdzība, euro

386 923

32 673

245 610

215 945

198 866

Vidējais amata vietu skaits gadā

20

1

12

10

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 499

1 956

1 528

1 587

1 605

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

27 122

9 200

25 560

25 560

25 560

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

102 904

736 503

633 599

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

102 904

736 503

633 599

ES programmas Erasmus+ izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā projektu un pasākumu īstenošana

102 904

736 503

633 599