Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Komisijas iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas” īstenošana;
  2. Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” administrēšana decentralizētā līmenī:
    • iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem dažādās solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
    • nodrošinot informācijas izplatīšanu, nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumu īstenošanu projektu pieteikumu kvalitātes celšanai un jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai;
    • nodrošinot Kvalitātes zīmes pieteikumu vērtēšanu un Kvalitātes zīmes piešķiršanu brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās (darba prakses) projektu īstenošanai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros;

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valmieras tehnikums, Ventspils tehnikums un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Īstenoti projekti (skaits)

1

10

2

-

-

Nodrošināta programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” administrēšana (projektu skaits)

-

-

110

-

-

Nodrošināta jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” (jauniešu skaits)

-

-

60

 

-

-

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jauniešiem, jauniešu līderiem un personām, kas strādā ar jaunatni (pasākumu skaits)

-

-

20

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

209 349

52 067

2 219 941

50 689

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-157 282

2 167 874

-2 169 252

-50 689

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-75,1

4 163,6

-97,7

-100,0

Atlīdzība, euro

89 632

10 448

84 984

24 289

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

10

-

2,6

2,6

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

727

-

2 724

778

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 383

10 448

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

52 067

2 219 941

2 167 874

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

52 067

2 219 941

2 167 874

Izdevumi Latviešu valodas aģentūras projekta “Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” īstenošanai.

6 698

-

-6 698

Izdevumi Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai Latvijā.

24 102

-

-24 102

Izdevumi projekta “Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošanas nodrošināšana” īstenošanai.

21 267

623 118

601 851

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu finansējumu programmas Erasmus+ projektu īstenošanai.

 

325 000

325 000

Izdevumi programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai atbilstoši MK 10.09.19. protokolam Nr.39, 29.§.

 

1 271 823

1 271 823