Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu Eiropas Kopienas programmu projektiem, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Komisijas iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” programmas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta “Eiropas nākamās paaudzes mikro pilsētas” īstenošana;
  2. ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” administrēšana decentralizētā līmenī:
    • iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem dažādās solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
    • nodrošinot informācijas izplatīšanu, nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumu īstenošanu projektu pieteikumu kvalitātes celšanai un jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai;
    • nodrošinot Kvalitātes zīmes pieteikumu vērtēšanu un Kvalitātes zīmes piešķiršanu brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās (darba prakses) projektu īstenošanai ES programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros;

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valmieras tehnikums, Ventspils tehnikums un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

Īstenoti projekti (skaits)

9

2

2

-

-

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jauniešiem, jauniešu līderiem un personām, kas strādā ar jaunatni (skaits)

-

20

20

-

-

Nodrošināta Kvalitātes zīmes piešķiršana brīvprātīgā darba, darba un stažēšanās (darba prakses) uzņēmējorganizācijām un atbalsta organizācijām (organizāciju skaits)

-

-

220

-

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 418 945

2 219 941

564 948

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

800 996

-1 654 993

-564 948

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56,5

-74,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

49 139

84 984

24 289

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

2,6

2,6

1,6

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 575

2 724

1 265

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 219 941

564 948

-1 654 993

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 219 941

564 948

-1 654 993

Izdevumi programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai atbilstoši MK 10.09.19. protokolam Nr. 39, 29.§.

1 271 823

-

-1 271 823

Izdevumi projekta “Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošanas nodrošināšana” īstenošanai

623 118

114 948

-508 170

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu  finansējumu programmas Erasmus+ projektu īstenošanai

325 000

450 000

125 000