Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2014.-2020.gadam t.i.:
    1. veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un Eiropas Savienībā, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, kā arī nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām.
    2. atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
  2. informācijas izplatīšana un atbalsta aktivitāšu īstenošana projektu pieteikumu kvalitātes celšanai un jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana;
  3. starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana;
  4. Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” īstenošana decentralizētā līmenī jaunatnes jomā;

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

861

550

850

-

-

Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits)

271

300

350

-

-

Noslēgti līgumi (skaits)

318

270

300

-

-

Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits)

26

17

18

-

-

Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits)

5 650

5 100

5 700

-

-

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.-2020.gadam īstenošana Latvijā

Nodrošināta programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” administrēšana (programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” iesniegto projektu skaits)

-

250

270

-

-

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (pasākumu skaits)

-

90

100

-

-

Īstenots ilgtermiņa projekts ar mērķi veicināt starptautisko darbu ar jaunatni pašvaldībās (pašvaldību skaits)

-

7

7

-

-

Nodrošināta Kvalitātes zīmes piešķiršana brīvprātīgā darba, darba un prakses uzņēmējorganizācijām un atbalsta organizācijām (organizāciju skaits)

-

180

210

-

-

Nodrošināta dalībnieku ar ierobežotām iespējām dalība programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (dalībnieku skaits)

-

1000

1150

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

24960 468

33 573 361

32 845 193

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8612 893

-728 168

-32 845 193

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,5

-2,2

-100,0

-

Atlīdzība, euro

132 180

659 143

390 000

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

132 180

659 143

390 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

33 573 361

32 845 193

-728 168

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

33 573 361

32 845 193

-728 168

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros finansēto projektu un pasākumu īstenošana.

33 573 361

32 845 193

-728 168