Apakšprogrammas mērķis:

  1. Nodrošināt ES Erasmus+ programmas īstenošanu, lai sasniegtu Erasmus+ programmā izvirzītos mērķus t.i. veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un ES, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, kā arī nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām;
  2. atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties ES programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
  2. informācijas izplatīšana un atbalsta aktivitāšu īstenošana projektu pieteikumu kvalitātes celšanai un jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana;
  3. starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana;
  4. ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” īstenošana decentralizētā līmenī jaunatnes jomā;
  5. nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumu īstenošana jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem par programmām „Erasmus+:Jaunatnes darbībā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

ES programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

1 032

850

730

-

-

Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits)

453

350

50

-

-

Noslēgti līgumi (skaits)

419

300

30

-

-

Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits)

37

18

20

-

-

Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits)

6 747

5 700

6 000*

-

-

Nodrošināta ES programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.-2020. gadam īstenošana Latvijā

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (skaits)

114

100

50

-

-

Īstenots ilgtermiņa projekts ar mērķi veicināt starptautisko darbu ar jaunatni pašvaldībās (pašvaldību skaits)

7

7

7

-

-

* Tajā skaitā virtuālās mobilitātes.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

28 533 326

32 845 193

6 050 000

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 311 867

-26 795 193

-6 050 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,1

-81,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

142 613

390 000

460 000

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

142 613

390 000

460 000

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

32 845 193

6 050 000

-26 795 193

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

32 845 193

6 050 000

-26 795 193

ES programmas Erasmus+ ietvaros finansēto projektu un pasākumu īstenošana

32 845 193

6 050 000

-26 795 193