Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt ES Erasmus+ programmas īstenošanu, lai sasniegtu Erasmus+ programmā izvirzītos mērķus, t.i., veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un ES, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, kā arī nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām;
  2. atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties ES programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ES programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
  2. informācijas izplatīšana un atbalsta aktivitāšu īstenošana projektu pieteikumu kvalitātes celšanai, jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai un Erasmus+ akreditēto organizāciju skaita palielināšanai, projektu pieteikumu un akreditāciju pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un noslēguma atskaišu izvērtēšana;
  3. ES programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautisko aktivitāšu īstenošana (TCA);
  4. Erasmus + augstākās izglītības starptautiskās dimensijas veicināšanas informēšanas un atbalsta pasākumu īstenošana;
  5. Erasmus+ profesionālās izglītības komandu (Erasmus+ VET teams) aktivitāšu īstenošana;
  6. ES programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” īstenošana decentralizētā līmenī jaunatnes jomā;
  7. nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumu īstenošana jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem par programmām „Erasmus+.

Apakšprogrammas izpildītājs: VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

ES programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

1 065

730

650

420

340

Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits)

464

50

200

220

250

Noslēgti līgumi (skaits)

358

30

150

160

170

Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits)

22

20

15

15

15

Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits)

7 123

6 000*

6 000*

6 000*

6 000*

Nodrošināta ES programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014. – 2020. gadam īstenošana Latvijā

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (skaits)

75

50

-

-

-

Pašvaldības, kurās īstenots ilgtermiņa projekts ar mērķi veicināt starptautisko darbu ar jaunatni (skaits)

7

7

-

-

-

Nodrošināta ES programmas „Erasmus+” jaunatnes jomā īstenošana Latvijā

 

Administrējamie jaunatnes jomas projekti (skaits)

-

-

150

160

170

 

Dalībnieki programmā “Erasmus+” jaunatnes jomas projektos (skaits)

-

-

2 300

3 000

4 000

 

Nodrošināta dalībnieku ar ierobežotām iespējām dalība programmā “Erasmus+” jaunatnes jomas projektos (skaits)

-

-

550

700

1 000

 

Pašvaldības, kurās īstenots ilgtermiņa projekts ar mērķi veicināt starptautisko darbu ar jaunatni (skaits)

-

-

8

8

8

 

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (skaits)

-

-

70

80

80

             

* Tajā skaitā virtuālās mobilitātes

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

27 630 424

6 050 000

20 140 280

20 140 280

20 140 280

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 21 580 424

14 090 280

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 78,1

232,9

-

-

Atlīdzība, euro

123 844

460 000

1 080 600

1 080 600

1 080 600

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

123 844

460 000

1 080 600

1 080 600

1 080 600

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 050 000

20 140 280

14 090 280

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

6 050 000

20 140 280

14 090 280

ES programmas Erasmus+ ietvaros finansēto projektu un pasākumu īstenošana

6 050 000

20 140 280

14 090 280