Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2014.-2020.gadam: veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un Eiropas Savienībā, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām, kā arī atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā, kā arī iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem dažādās solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, piedaloties Eiropas Savienības programmā Eiropas Savienības programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2018.-2020. gadam.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
  2. informācijas izplatīšana un atbalsta aktivitāšu īstenošana projektu pieteikumu kvalitātes celšanai un jaunu projektu iesniedzēju piesaistīšanai, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana;
  3. starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana;
  4. Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” īstenošana decentralizētā līmenī jaunatnes jomā;
  5. Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošana decentralizētā līmenī, t.sk., Kvalitātes zīmes pieteikumu vērtēšana un Kvalitātes zīmes piešķiršana Brīvprātīgā darba, Darba un Prakses projektu īstenošanai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros;
  6. nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumu īstenošana jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem par programmām “Erasmus+: Jaunatnes darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

784

400

550

600

-

Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits)

295

350

300

350

-

Noslēgti līgumi (skaits)

285

210

270

300

-

Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits)

42

16

17

18

-

Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits)

5 187

4 500

5 100

5 700

-

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.-2020.gadam īstenošana Latvijā

Organizēti atklātie projektu konkursi, kuros iesniegti projektu iesniegumi (iesniegto projektu skaits)

419

300

-

-

-

Organizētas iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti projekti (apstiprināto projektu skaits)

156

100

-

-

-

Nodrošināta programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” administrēšana (programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” iesniegto projektu skaits)

-

-

250

 

270

 

-

Nodrošinātas starptautiskās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (dalībnieku skaits)

458

180

-

-

-

Nosūtīti dalībnieki uz starptautiskiem pasākumiem citās valstīs (dalībnieku skaits)

104

100

-

-

 

-

Organizētas nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši jaunieši, jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi u.c. (dalībnieku skaits)

366

150

-

-

-

Organizētas Eiropas Brīvprātīgā darba apmācības Latvijā (dalībnieku skaits)  

360

 

120

-

-

-

Īstenoti nacionāla un starptautiska līmeņa mācību pasākumi jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem (pasākumu skaits)

-

-

90

100

 

Īstenots ilgtermiņa projekts ar mērķi veicināt starptautisko darbu ar jaunatni pašvaldībās (pašvaldību skaits)

-

-

7

7

 

Akreditētas brīvprātīgā darba organizācijas (organizāciju skaits)

46

20

-

-

-

Nodrošināta Kvalitātes zīmes piešķiršana brīvprātīgā darba, darba un prakses uzņēmējorganizācijām un atbalsta organizācijām (kopējais organizāciju skaits, kurām piešķirta Kvalitātes zīme vai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā“ akreditācija)

-

-

180

210

 

Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot izbraukuma vizītes (vizīšu skaits)

18

-

-

-

-

Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, veicot uzraudzības, monitoringa un audita vizītes (vizīšu skaits)

-

10

-

-

-

Veikta projektu gala atskaišu izvērtēšana (skaits)

116

80

-

-

-

Nodrošināta dalībnieku ar ierobežotām iespējām dalība programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (iesaistīto dalībnieku skaits kumulatīvi no gada sākuma)

-

-

1000

1150

-

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2018.-2020. gadam īstenošana Latvijā

Nodrošināta programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” administrēšana (programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” iesniegto projektu skaits)

-

-

210

-

-

Nodrošināta jauniešu ar ierobežotām iespējām dalība programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” (iesaistīto jauniešu skaits kumulatīvi no gada sākuma)

-

-

50

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

21 635 805

25 972 508

33 573 361

21 866 508

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 336 703

7 600 853

-11 706 853

-21 866 508

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20,0

29,3

-34,9

-100,0

Atlīdzība, euro

172 241

390 000

659 143

230 000

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

172 241

 

390 000

659 143

230 000

-

 

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 972 508

33 573 361

7 600 853

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

25 972 508

33 573 361

7 600 853

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros finansēto projektu un pasākumu īstenošana.

25 972 508

33 573 361

7 600 853