Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2014.-2020.gadam: veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un Eiropas Savienībā, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām, kā arī atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
  2. informācijas izplatīšana, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana;
  3. starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

576

370

400

425

455

Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits)

310

350

350

370

390

Noslēgti līgumi (skaits)

263

200

210

220

230

Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits)

26

15

16

17

18

Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits)

4 299

3 768

4 500

5 100

5 700

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.-2020.gadam īstenošana Latvijā

Organizēti atklātie projektu konkursi, kuros iesniegti projektu iesniegumi (iesniegto projektu skaits)

389

300

300

300

300

Organizētas iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti projekti (apstiprināto projektu skaits)

137

120

100

100

100

Nodrošinātas starptautiskās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (dalībnieku skaits)

190

150

180

180

200

Nosūtīti dalībnieki uz starptautiskiem pasākumiem citās valstīs (dalībnieku skaits)

85

80

100

100

 

100

Organizētas nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši jaunieši, jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi u.c. (dalībnieku skaits)

271

150

150

150

150

Akreditētas brīvprātīgā darba organizācijas (organizāciju skaits)

62

40

20

20

20

Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot izbraukuma vizītes (vizīšu skaits)

15

8

-

-

-

Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, veicot uzraudzības, monitoringa un audita vizītes (vizīšu skaits)

-

-

10

10

10

Veikta projektu gala atskaišu izvērtēšana (skaits)

120

130

80

80

80

Organizētas Eiropas Brīvprātīgā darba apmācības Latvijā (dalībnieku skaits)

274

300

120

120

120

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

17 265 215

18 923 949

25 972 508

21 866 508

21 866 508

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

  1 658 734

7 048 559

-4 106 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,6

37,2

-15,8

-

Atlīdzība, euro

188 305

320 000

390 000

230 000

230 000

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

188 305

 

320 000

390 000

230 000

230 000

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 923 949

25 972 508

7 048 559

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

18 923 949

25 972 508

7 048 559

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros finansēto projektu un pasākumu īstenošana.

18 923 949

25 972 508

7 048 559