Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas dalību Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2014.-2020.gadam: veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās Latvijā un Eiropas Savienībā, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanos skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros, nodrošinot to atbilstību mūsdienu izglītības kvalitātes standartiem un prasībām, kā arī atbalstīt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos, mobilitāti, jauniešu vietējās iniciatīvas un veidot izpratni par neformālo izglītību un jaunatnes politiku, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektos jaunatnes jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošana decentralizētā līmenī izglītības un mācību jomā (mobilitātes projekti, stratēģiskās partnerības projekti un sadarbības projekti);
  2. informācijas izplatīšana, projektu pieteikumu vērtēšana, finansējuma piešķiršana atbalstīto projektu īstenotājiem, projektu īstenošanas uzraudzība, starpatskaišu un gala atskaišu izvērtēšana;
  3. starptautiskās sadarbības un Eiropas kredītsistēmas profesionālajā izglītībā un apmācībā aktivitāšu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ īstenošanas nodrošināšana

Administrējamie projekti (skaits)

429

290

370

400

425

Pieteikti un izvērtēti projekti (skaits)

368

230

350

350

370

Noslēgti līgumi (skaits)

243

155

200

210

220

Uzraudzības un pārbaudes vizītes uz vietas (skaits)

12

10

15

16

17

Dalībnieki, kas īstenojuši mobilitātes aktivitātēs skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā (skaits)

3 550

2 750

3 768

4 500

5 100

Nodrošināta Eiropas Savienības programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2014.-2020.gadam īstenošana Latvijā

Organizēti atklātie projektu konkursi, kuros iesniegti projektu iesniegumi (iesniegto projektu skaits)

309

300

300

300

300

Organizētas iesniegto projektu izvērtēšanas sēdes, kurās apstiprināti projekti (apstiprināto projektu skaits)

123

130

120

160

160

Nodrošinātas starptautiskās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (dalībnieku skaits)

394

150

150

180

180

Nosūtīti dalībnieki uz starptautiskiem pasākumiem citās valstīs (dalībnieku skaits)

111

70

80

100

100

 

Organizētas nacionālās apmācības un semināri, kuros dalību ņēmuši jaunieši, jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki, pedagogi u.c. (dalībnieku skaits)

120

130

150

150

150

Akreditētas brīvprātīgā darba organizācijas (organizāciju skaits)

38

30

40

50

50

Nodrošināta apstiprināto projektu uzraudzība, organizējot izbraukuma vizītes (vizīšu skaits)

11

6

8

10

10

Veikta projektu gala atskaišu izvērtēšana (skaits)

50

110

130

150

150

Organizētas Eiropas Brīvprātīgā darba apmācības Latvijā (dalībnieku skaits)

271

280

300

340

340

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 077 010

18 923 949

18 923 949

15 893 949

15 893 949

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 846 939

-

-3 030 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,7

-

-16,0

-

Atlīdzība, euro

129 458

320 000

320 000

230 000

230 000

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

129 458

320 000

320 000

230 000

230 000