Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7620 121

7298 366

13145 289

7008 184

896 090

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-321 755

5846 923

-6137 105

-6112 094

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,2

80,1

-46,7

-87,2

Atlīdzība, euro

812 013

676 650

865 623

605 069

459 622

Vidējais amata vietu skaits gadā

15,5

15

15

15

15

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2021

1960

2278

2306

2333

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

174 408

122 796

83 308

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7298 366

13145 289

5846 923

 

Ilgtermiņa saistības

7298 366

13145 289

5846 923

Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” īstenošanai

584530

-

-584 530

Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1posms)” īstenošanai

428 491

-

-428 491

Palielināti izdevumi pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai

396 749

463 000

66 251

Samazināti izdevumi projekta “Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” īstenošanai

481 408

-

-481 408

Samazināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms)” īstenošanai

237 353

-

-237 353

Samazināti izdevumi projekta “Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija)” īstenošanai

1874 386

-

-1874 386

Samazināti izdevumi projekta “ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” īstenošanai

43 305

-

-43 305

Samazināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2016-2018.gads” īstenošanai

39 950

-

-39 950

Palielināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai

596 494

639 780

43 286

Palielināti izdevumi projekta “Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošanai

6574

1567 218

1560 644

Samazināti izdevumi projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai

120 300

120 100

-200

Samazināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)” īstenošanai

356 784

5700

-351 084

Samazināti izdevumi projekta “ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"” īstenošanai

2000 000

1589 200

-410 800

Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai

132 042

159 796

27 754

Palielināti izdevumi projekta “Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas (ELIS) izveide” īstenošanai

-

27 771

27 771

Palielināti izdevumi projekta “Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība” īstenošanai

-

225 202

225 202

Palielināti izdevumi projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai

-

428 448

428 448

Palielināti izdevumi projekta “Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai

-

820 992

820 992

Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai

-

1579 830

1579 830

Palielināti izdevumi projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai

-

3151 014

3151 014

Palielināti izdevumi projekta “Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana” īstenošanai

-

1262 663

1262 663

Palielināti izdevumi projekta “Konvojnieku mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai

-

80 000

80 000

Palielināti izdevumi projekta “Konvojnieku kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

-

50 000

50 000

Palielināti izdevumi projekta “Tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās (2.posms)” īstenošanai

-

974 575

974 575