Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt trešo valstu pilsoņu integrāciju, attīstot vispusīgu imigrācijas un integrācijas stratēģiju, tādejādi panākot augstu trešo valstu pilsoņu iekļaušanās līmeni lokālā un reģionālā mērogā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda administrēšanu un uzraudzību Kultūras ministrijā kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētajā iestādē;
  2. nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā;
  3. trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus;
  4. trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai;
  5. atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām;
  6. nodrošināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā, tai skaitā attīstīt daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm vai privāto tiesību juridiskām personām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze

2022. gada prognoze

Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā

Izveidota nacionāla līmeņa koordinācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus

Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus

1

1

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai

Nodrošināta fonda aktivitātes īstenošana Trešo valstu pilsoņu iesaistīšanai Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā nodrošināts atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai (skaits)

1

1

1

1

1

Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām

Nodrošināti fonda aktivitātes atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē

Nodrošināta fonda aktivitātes Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tajā skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē īstenošana (skaits)

1

1

1

1

1

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

983 272

1007 959

630 914

234 444

153 179

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

24 687

-377 045

-396 470

-81 265

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

-37,4

-62,8

-34,7

Atlīdzība, euro

81 959

129 324

129 304

129 304

129 304

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 707

2 155

2 155

2 155

2 155

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1007 959

630 914

-377 045

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1007 959

630 914

-377 045

Izdevumu izmaiņas Kultūras ministrijas projekta “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” finansējumam integrācijas jomā īstenošanai

844 344

474 735

-369 609

Izdevumu izmaiņas Kultūras ministrijas projekta „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums” īstenošanai

163 615

156 179

-7 436