Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt trešo valstu pilsoņu integrāciju, attīstot vispusīgu imigrācijas un integrācijas stratēģiju, tādejādi panākot augstu trešo valstu pilsoņu iekļaušanās līmeni lokālā un reģionālā mērogā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda administrēšanu un uzraudzību Kultūras ministrijā kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētajā iestādē;
  2. nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā;
  3. trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus;
  4. trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai;
  5. atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām;
  6. nodrošināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā, tai skaitā attīstīt daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm vai privāto tiesību juridiskām personām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā

Izveidota nacionāla līmeņa koordinācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus

Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus (skaits)

1

1

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai

Nodrošināta fonda aktivitātes īstenošana Trešo valstu pilsoņu iesaistīšanai Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā nodrošināts atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai (skaits)

1

1

1

1

1

Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām

Nodrošināti fonda aktivitātes atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē

Nodrošināta fonda aktivitātes Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tajā skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē īstenošana (skaits)

1

1

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 071 680

630 914

620 802

479 003

108 607

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-440 766

-10 112

-141 799

-370 396

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41,1

-1,6

-22,8

-77,3

Atlīdzība, euro

88 556

129 304

129 304

129 304

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

5

5

5

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 845

2 155

2 155

2 155

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

630 914

620 802

-10 112

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

630 914

620 802

-10 112

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” integrācijas jomā īstenošanai

474 735

466 123

-8 612

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums” īstenošanai

156 179

154 679

-1 500