Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt trešo valstu pilsoņu integrāciju, attīstot vispusīgu integrācijas stratēģiju, tādējādi panākot augstu trešo valstu pilsoņu iekļaušanās līmeni lokālā un reģionālā mērogā.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda administrēšanu un uzraudzību Kultūras ministrijā kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētajā iestādē;

2)   nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā;

3)   trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus;

4) trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai;

5)   atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām;

6)   nodrošināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā, tai skaitā attīstīt daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm vai privāto tiesību juridiskām personām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā

Izveidota nacionāla līmeņa koordinācijas sistēma (skaits)

1

1

1

-

-

Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus

Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus (skaits)

1

1

1

-

-

Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai

Nodrošināta fonda aktivitātes īstenošana Trešo valstu pilsoņu iesaistīšanai Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā nodrošināts atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai (skaits)

1

1

1

-

-

Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām

Nodrošināti fonda aktivitātes atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (skaits)

1

1

1

-

-

Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē

Nodrošināta fonda aktivitātes Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tajā skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē īstenošana (skaits)

1

1

1

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 198 164

620 802

810 696

108 607

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-577 362

189 894

-702 089

-108 607

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-48,2

30,6

-86,6

-100,0

Atlīdzība, euro

95 938

129 304

129 304

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

5

5

5

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 596

2 155

2 155

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

176

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

620 802

810 696

189 894

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

620 802

810 696

189 894

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumam integrācijas jomā” īstenošanai

466 123

657 517

191 394

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums” īstenošanai

154 679

153 179

-1 500