Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

12 359 363

4 745 828

7 298 366

2 889 343

676 845

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7 613 535

2 552 538

-4 409 023

-2 212 498

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-61,6

53,8

-60,4

-76,6

Atlīdzība, euro

849 021

598 625

676 650

455 768

363 298

Vidējais amata vietu skaits gadā

16

15,5

1522

15

15

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1765

1897

1960

1960

1960

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

127 881

83 448

122 796

51 994

-

 

222019.gadā 0,5 amata vietas pārdalītas uz budžeta apakšprogrammu 71.06.00 “Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 745 828

7 298 366

2 552 538

 

Ilgtermiņa saistības

4 745 828

7 298 366

2 552 538

Samazināti izdevumi projekta “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

2 408 356

-

-2 408 356

Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” īstenošanai

647 750

584 530

-63 220

Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1posms)” īstenošanai

241 951

428 491

186 540

Samazināti izdevumi pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai

453 310

396 749

-56 561

Palielināti izdevumi projekta “Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” īstenošanai

258 709

481 408

222 699

Samazināti izdevumi projekta “Aizturēto ārzemnieku uzturēšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)” īstenošanai

100 000

-

-100 000

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms)” īstenošanai

100 000

237 353

137 353

Palielināti izdevumi projekta “Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija)” īstenošanai

367 067

1 874 386

1 507 319

Palielināti izdevumi projekta “ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” īstenošanai

27 246

43 305

16 059

Samazināti izdevumi projekta “Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā” īstenošanai

141 439

-

-141 439

Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2016-2018.gads” īstenošanai

-

39 950

39 950

Palielināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai

-

596 494

596 494

Palielināti izdevumi projekta “Piekrastes patrulēšanas kuteru iegāde” īstenošanai

-

6574

6574

Palielināti izdevumi projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai

-

120 300

120 300

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (2.posms)” īstenošanai

-

356 784

356 784

Palielināti izdevumi projekta “ABC vārtu uzstādīšana Starptautiskajā lidostā "Rīga"” īstenošanai

-

2 000 000

2 000 000

Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019-2022.gads” īstenošanai

-

132 042

132 042