Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt trešo valstu pilsoņu integrāciju, attīstot vispusīgu imigrācijas un integrācijas stratēģiju, tādejādi panākot augstu trešo valstu pilsoņu iekļaušanās līmeni lokālā un reģionālā mērogā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda administrēšanu un uzraudzību Kultūras ministrijā kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētajā iestādē;
  2. nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā;
  3. trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus;
  4. trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai;
  5. atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām;
  6. nodrošināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā, tai skaitā attīstīt daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm vai privāto tiesību juridiskām personām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā

Izveidota nacionāla līmeņa koordinācijas sistēma (skaits)

1

1

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus

Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus

1

1

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai

Nodrošināta fonda aktivitātes īstenošana Trešo valstu pilsoņu iesaistīšanai Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā nodrošināts atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai (skaits)

1

1

1

1

1

Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām

Nodrošināti fonda aktivitātes atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (skaits)

1

1

1

1

1

Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīga pieeju latviešu valodas apguvē

Nodrošināta fonda aktivitātes Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tajā skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē īstenošana (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

827 758

530 011

1 007 959

417 885

198 938

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-297 747

477 948

-590 074

-218 947

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-36,0

90,2

-58,5

-52,4

Atlīdzība, euro

61 267

82 516

129 324

129 304

129 304

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

5

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 276

1 719

2 155

2 155

2 155

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada projektu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

530 011

1 007 959

477 948

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

530 011

1 007 959

477 948

Izdevumu izmaiņas Kultūras ministrijas projekta “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” finansējumam integrācijas jomā īstenošanai

434 199

844 344

410 145

Izdevumu izmaiņas Kultūras ministrijas projekta „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums” īstenošanai

95 812

163 615

67 803