Apakšprogrammas mērķis:

  • sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 598 998

8 693 485

4 745 828

1 975 063

396 749

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 094 487

-3 947 657

-2 770 765

-1 578 314

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

234,5

-45,4

-58,4

-79,9

Atlīdzība, euro

576 116

701 059

598 625

364 231

352 760

Vidējais amata vietu skaits gadā

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1526

1897

1897

1897

1897

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

94 017

144 181

83 448

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8 693 485

4 745 828

-3 947 657

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

8 693 485

4 745 828

3 947 657

Samazināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā” īstenošanai

119 848

-

-119 848

Samazināti izdevumi projekta “Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” īstenošanai

326 738

-

-326 738

Samazināti izdevumi projekta “Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei” īstenošanai

157 863

-

-157 863

Samazināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” īstenošanai

900 178

-

-900 178

Samazināti izdevumi projekta “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju” īstenošanai

326 160

-

-326 160

Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā” īstenošanai

142 159

-

-142 159

Samazināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)” īstenošanai

416 270

-

-416 270

Samazināti izdevumi projekta “Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” īstenošanai

350 018

-

-350 018

Samazināti izdevumi projekta “Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde” īstenošanai

497 817

-

-497 817

Samazināti izdevumi projekta “Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu papildu aprīkošana” īstenošanai

90 590

-

-90 590

Samazināti izdevumi projekta “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

3 454 842

2 408 356

-1 046 486

Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” īstenošanai

847 865

647 750

-200 115

Samazināti izdevumi projekta “Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1posms)” īstenošanai

630 436

241 951

-388 485

Palielināti izdevumi projekta “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai

379 160

453 310

74 150

Palielināti izdevumi projekta “Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” īstenošanai

53 541

258 709

205 168

Palielināti izdevumi projekta “Aizturēto ārzemnieku uzturēšanas kapacitātes stiprināšana (2.posms)” īstenošanai

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (2. posms)” īstenošanai

-

100 000

100 000

Palielināti izdevumi projekta  “Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija)” īstenošanai

-

367 067

367 067

Palielināti izdevumi projekta  “ATLAS Network specializētā aprīkojuma iegāde” īstenošanai

-

27 246

27 246

Palielināti izdevumi projekta  “Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā” īstenošanai

-

141 439

141 439