Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt trešo valstu pilsoņu integrāciju, attīstot vispusīgu imigrācijas un integrācijas stratēģiju, tādejādi panākot augstu trešo valstu pilsoņu iekļaušanās līmeni lokālā un reģionālā mērogā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda administrēšanu un uzraudzību Kultūras ministrijā kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētajā iestādē;
  2. nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā;
  3. trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus;
  4. trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai;
  5. atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām;
  6. nodrošināt latviešu valodas lietošanu publiskajā telpā, tai skaitā attīstīt daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm vai privāto tiesību juridiskām personām vai starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā

Izveidota nacionāla līmeņa koordinācijas sistēma

-

-

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus

Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus

-

-

1

1

1

Trešo valstu valstspiederīgo iesaistīšana Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai

Nodrošināta fonda aktivitātes īstenošana Trešo valstu pilsoņu iesaistīšanai Latvijas sabiedriskajā dzīvē, tai skaitā nodrošināts atbalsts mazaizsargātu personu un starptautiskās aizsardzības personu līdzdalības nodrošināšanai (skaits)

-

-

1

1

1

Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām

Nodrošināti fonda aktivitātes atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (skaits)

-

-

1

1

1

Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīga pieeju latviešu valodas apguvē

Nodrošinātas fonda aktivitātes Latviešu valodas lietošana publiskajā telpā, tajā skaitā daudzveidīga pieeja latviešu valodas apguvē īstenošana (skaits)

-

-

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

510 735

211 964

95 812

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

510 735

-298 771

-116 152

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-58,5

-54,8

Atlīdzība, euro

-

-

82 516

82 516

82 516

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī, euro

-

-

1 719

1 719

1 719

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

510 735

510 735

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

510 735

510 735

Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” tehniskās palīdzības finansējumam

-

95 812

95 812

Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda” finansējumam integrācijas jomā

-

414 923

414 923