Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;
  2. novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumos Eiropas Komisijai iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;
  3. veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam
 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

27 699

28 905

28 905

28 905

28 905

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 206

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

24 911

24 505

24 505

24 505

24 505

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 076

2 042

2 042

2 042

2 042

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

28 905

28 905

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

28 905

28 905

-

Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai

28 905

28 905

-