Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Eiropas tiesiskuma jomas attīstību, balstoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos. Sekmēt gan tiesu iestāžu sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās, maksātnespējas procesos, ģimenes lietās, mantošanas tiesībās, krimināllietās, gan juridisko apmācību, tostarp valodu (juridiskās terminoloģijas) apmācību, lai veicinātu kopēju tiesisko kultūru, gan efektīvu tiesas pieejamību Eiropā, tostarp noziegumos cietušo tiesības un procesuālās tiesības kriminālprocesā, kā arī veicināt ciešāku sadarbību prevencijas, sagatavotības uzlabošanas un informētībās veicināšanas pasākumos civilās aizsardzības jomā, kā arī veicināt savstarpējo sadarbību starp ES dalībvalstīm un Baltkrievijas Republiku, lai stiprinātu valstu spējas ierobežot nelegālo migrāciju, uzlabot robežuzraudzības spējas un izstrādāt juridisko un tehnisko ietvaru savstarpējai sadarbībai, informācijas uzglabāšanai un statistikas nodrošināšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: IeM, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 561 633

798 235

256 079

63 796

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-763 398

-542 156

-192 283

-63 796

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-48,9

-67,9

-75,1

-100,0

Atlīdzība, euro

105 722

35 473

17 655

1 470

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 523

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

798 235

256 079

-542 156

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

798 235

256 079

-542 156

CESPI/IEM/040 “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:

7 639

61 649

54 010

Samazināti izdevumi projekta “MEREPUV "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" īstenošanai

7 639

-

-7 639

Palielināti izdevumi projekta “Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” īstenošanai

-

28 500

28 500

Palielināti izdevumi projekta “Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā” īstenošanai

-

28 500

28 500

Palielināti izdevumi projekta “Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa BaltFloodCombat uzlabošana” īstenošanai

-

4 649

4 649

CESPI/IEM/043 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:

790 596

194 430

-596 166

Izdevumu izmaiņas projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” īstenošanai

20 650

16 029

-4 621

Samazināti izdevumi projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” īstenošanai

317 900

-

-317 900

Samazināti izdevumi projekta “K9 vienību kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

28 530

-

-28 530

Samazināti izdevumi projekta “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru (BALTFORDEX)” īstenošanai

405 070

-

-405 070

Samazināti izdevumi projekta “Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” īstenošanai

18 446

-

-18 446

Palielināti izdevumi projekta “Darbības mehānisms nelikumīgas atkritumu tirdzniecības apkarošanai” īstenošanai

-

19 887

19 887

Palielināti izdevumi projekta “Draudu novērtējuma problemātika Eiropas tiesībaizsardzības aģentūru Tīklā (A.TH.E.N.A.2)” īstenošanai

-

7 453

7 453

Palielināti izdevumi projekta “Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)” īstenošanai

-

151 061

151 061