Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;

2)   veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaužu metodiku;

3)   izstrādāt projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

249 924

287 948

281 199

280 199

231 866

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38 024

-6 749

-1 000

-48 333

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,2

-2,3

-0,4

-17,2

Atlīdzība, euro

238 334

274 988

267 089

266 079

208 764

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 483

2 864

2 782

2 772

2 175

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

287 948

281 199

-6 749

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

287 948

281 199

-6 749

Tehniskā palīdzība EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

287 948

281 199

-6 749