Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Kultūras ministrijas kā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” apsaimniekotāja funkciju izpildi finanšu instrumenta vadībā.

Galvenās aktivitātes:

  1. pildītas programmas apsaimniekotāja funkcijas, nodrošinot EEZ finanšu instrumenta līdzekļu apguvi programmā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” , t.sk. nodrošināta programmas iepriekš noteikto projektu izvērtēšana un projektu iesniegumu atlase programmas grantu shēmu „Kultūras mantojuma saglabāšana” un „Kultūras apmaiņa” ietvaros;
  2. nodrošināta programmas projektu uzraudzība;
  3. nodrošināta dalība EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadībā iesaistīto institūciju sanāksmēs;
  4. nodrošināta publicitāte un sabiedrības informēšana jautājumos, kas saistīti ar programmas aktivitātēm un to ietvaros apstiprinātajiem projektiem.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, tās padotības iestādes un citas konkursa kārtībā atlasītas institūcijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana programmas ietvaros

Turpinātas programmas (skaits)

1

1

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 469 720

2 019 276

2 490 867

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 450 444

471 591

-2 490 867

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-41,8

23,4

-100,0

-

Atlīdzība, euro

117 139

166 033

107 796

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

4

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 213

1 647

2 246

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

677

7 939

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 019 276

2 490 867

471 591

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 019 276

2 490 867

471 591

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” īstenošanai

2 004 206

2 490 867

486 661

Samazināti izdevumi Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja projekta „Latvijas Etnogrāfiskā  muzeja ostas noliktavas restaurācija” īstenošanai

15 070

-

-15 070