Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – programma) ieviešanu ar mērķi stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju.

Galvenās aktivitātes:

  1. Saskaņā ar saprašanās memorandu veikt programmas divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanu, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumus;
  2. veikt programmas projektu iesniegumu atklāta konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošanu ar mērķi sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību mērķa grupai visos Latvijas reģionos, un paaugstina mērķa grupas iesaisti mākslā un kultūrā;
  3. veikt programmas administrēšanu kā programmas partnerim.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta kultūrpolitikas ieviešanai nepieciešamā finansējuma piesaiste un sekmīga projektu īstenošana un ieviešana  

Īstenotie projekti (skaits)

3

-

2

1

1

Programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”  divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanu, pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumi

Pasākumi (skaits)

1

-

1

1

1

Programma atklāta konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošana

Nodrošināta trešo valstu pilsoņu integrēšana Latvijas sabiedrībā, iesaistot plašsaziņas līdzekļus (skaits)

-

-

1

1

1

Programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”  partnera funkciju administrēšana

Administrēšana programmas partneris (skaits)

1

-

1

1

1

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 224 178

-

51 803

15 202

14 232

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 224 178

51 803

-36 601

-970

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100

100

-70,7

-6,4

Atlīdzība, euro

9 759

-

14 233

1 932

1 932

Vidējais amata vietu skaits gadā

0,6

-

0,9

0,2

0,2

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 355

-

1 318

805

805

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

51 803

51 803

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

51 803

51 803

Izdevumi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes projekta „3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā” īstenošanai

-

18 232

18 232

Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta „Sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas-Norvēģijas enciklopēdijas pieeja” īstenošanai

-

33 571

33 571