Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabota cilvēkresursu un zināšanu bāze Latvijā (izglītībā un pētniecībā balstītu zināšanu attīstība, veicinot studentu un augstākās izglītības institūciju darbinieku mobilitāti un veicinot divpusējo pētniecības sadarbību un partnerattiecības starp Latvijas Republiku un donorvalstīm).

Galvenās aktivitātes:

  1. programmas Stipendiju aktivitātes īstenošana;
  2. programmas Pētniecības aktivitātes īstenošana;
  3. divpusējās sadarbības veicināšanas aktivitātes īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Stipendijas

Piešķirtas stipendijas studentiem (skaits)

-

86

32

-

-

Piešķirtas stipendijas mācībspēkiem un augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem (skaits)

7

152

30

-

-

Pētniecība

Starptautiski recenzētas zinātniskās publikācijas (publicētu vai apstiprinātu publicēšanai publikāciju skaits)

-

-

40

-

-

Kopīgas Latvijas un Norvēģijas projekta dalībnieku zinātniskās publikācijas (publicētu vai apstiprinātu publicēšanai publikāciju skaits)

-

-

38

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 744 584

2 137 797

791 993

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-606 787

-1 345 804

-791 993

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,1

-63,0

-100,0

×

Atlīdzība, euro

110 386

86 311

47 317

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,5

2,5

4

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 790

2 393

1 127

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

35 219

14 520

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 137 797

791 993

-1 345 804

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 137 797

791 993

-1 345 804

Izmaiņas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

2 137 797

791 993

-1 345 804