Apakšprogrammas mērķis:

 • stiprināt institucionālo kapacitāti un veicināt cilvēkresursu attīstību valsts, reģionālajās un vietējās institūcijās, kā arī atbalstīt Latviju visaptverošas nacionālās klimata politikas izstrādē, kas ietver ES emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS) neiekļautos sektorus emisijas jautājumos un visus pārējos sektorus klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumos, sadarbojoties un daloties pieredzē ar līdzīgām institūcijām Norvēģijā.

Galvenās aktivitātes:

 1. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētās programmas LV02 “Nacionālā klimata politika” ietvaros:
  • īstenot trīs iepriekš noteiktos projektus;
  •  īstenot neliela apjoma grantu shēmas projektus;
  •  īstenot atklāta konkursa projektus;
  • īstenot projektu “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”;
  •  īstenot projektu “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai”;
  •  stiprināt kapacitāti nacionālās klimata politikas izstrādē un ieviešanā;
 2. Norvēģijas finanšu instrumenta finansēta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros:
  • īstenot septiņus iepriekš noteiktus projektus, kuri iekļauti programmas līgumā starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Norvēģijas Ārlietu ministriju;
  •  izveidot pašvaldību sadarbības tīklu, kas paaugstinās pašvaldību pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, kā arī sniegt ieguldījumu integrētas plānošanas sistēmas pilnveidošanā Latvijā un visu valsts pārvaldes līmeņu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā;
 3. nostiprināt teorētisko un praktisko izpratni par inovatīviem klimata tehnoloģiju kombināciju risinājumiem Latvijā, t.sk. īstenojot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības projektus un ieviešot enerģijas taupošas tehnoloģijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 550 539

5 205 559

1 496 455

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 344 980

-3 709 104

-1 496 455

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-20,5

-71,3

-100,0

×

Atlīdzība, euro

434 833

265 236

200 029

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

24

17

13

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1

1 088

1 224

1 282

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

108 383

15 564

-

-

-

1Sakarā ar to, ka 2017.gada pirmajā pusgadā tiks noslēgta Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta visu iepriekš noteikto projektu ieviešana, atlīdzības izmaksās ir ieplānoti izdevumi no projektiem finansēto darbinieku neizmantoto atvaļinājuma kompensāciju izmaksai, beidzot darba attiecības

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 205 559

1 496 455

-3 709 104

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5 205 559

1 496 455

-3 709 104

Finansējums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas “Nacionālā klimata politika” administrēšanas izdevumiem, tai skaitā bilaterālajam fondam un papildus pasākumiem, kā arī Eiropas Ekonomikas Zonas  atklātā konkursa un neliela apjoma grantu shēmas projektu īstenošanas  uzsākšanai, projektu “Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” un “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”. Kā arī noslēguma maksājumiem  mazās grantu shēmas un atklātā konkursa projektiem.

4 219 640

1 076 854

-3 142 786

Finansējums Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām varas iestādēm” administrēšanas izdevumiem , kā arī noslēguma  maksājumam Latvijas Pašvaldību savienības īstenotajam projektam “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”    

985 919

362 566

-623 353

Finansējums Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām varas iestādēm” projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" ieviešanas pabeigšanai 

-

57 035

57 035